You are here

JCI en NIAZ hebben inzage in uw en mijn gezondheidsgegevens

P.S. - Donderdag 15 september 2016
P.S.

Een accreditatie-instelling zoals JCI of NIAZ mag niet-geanonimiseerde gezondheidsgegevens van patiënten inzien onder bepaalde voorwaarden. Dat staat in een recent decreet van de Vlaamse Gemeenschap.

Het decreet diverse bepalingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 15 juli 2016 gaat over accreditatie en accreditatie-instellingen, en hun onderzoeksbevoegdheden, ook in ziekenhuizen en zorginstellingen. Artikel 108 van dat decreet biedt accreditatieinstellingen de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in en kopie te nemen van persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, van zorggebruikers aan wie zorg wordt verleend door de instelling in kwestie die in een acccreditietraject zit.

Inzage in die gegevens en kopie nemen van die gegevens is alleen mogelijk tijdens het onderzoek in het raam van de accreditatieopdracht in de gebouwen van de voorziening. Deze bevoegdheid geldt slechts voor zover dit voor dat onderzoek noodzakelijk is omdat inzage in anonieme gegevens daarvoor niet volstaat.

Machtiging

Voor deze stap is wel de machtiging vereist van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale zekerheid en van de Gezondheid van de Privacycommissie. Er is wettelijk voorzien dat de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de regelgeving over het beroepsgeheim haar toepassing behoudt, klinkt het nog.

Reacties

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim is absoluut. Er is herhaadelijk heibel over allerhande overtredingen van dit principe. Maar wanneeer de overheid zelf de deur open zet voor uitzonderingen op de toepassing van de wet, dan doen ze hier niet moeilijk over.Onbetrouwbare en onzorgvuldige overheid die de complexiteit van zulke beslissingen systematisch onderschat. Zij maken steeds opnieuw reductionistische redeneringen. Bovendien gaat het om een banale reden : de accreditatie van een ziekenhuis. Er worden door deze Amerikaanse bedrijven duizenden punten onderzocht. Dit zou moeten volstaan. Wie zegt dat zij die gegevens ook niet zouden gebruiken buiten de context van een accreditatie ? Wikileaks, Edward Snowden en CIA leaks ; zijn het alleen maar geisoleeerde ongelukjes ? H.Tytgat
Ik steun 300 % de mening van H.Tydgat ! J.A.Gruwez
Steun eveneens de mening van H.Tytgat. Als informatieveiligheidsconsulent wordt je geacht directies te motiveren om 1001 dingen te doen om de veiligheid van data te verzekeren, en dan inderdaad dit. Een eenvoudige pennentrek die de poten voor een deel onder je stoel halen. Als je als bedrijf een ISO9001 ander kwaliteitscertificaat wil behalen is het hen ook zo maar niet toegestaan om kopijen te nemen met allerhande gegevens van leveranciers en klanten, personeel er op. Met inzage on site is voldoende....Mogelijks gaat het eerder om intern vertrouwen binnen de peers die de accreditatie status komen beoordelen waar het klepeltje hangt. Persoonlijk: niet correct...jumping to conclusions oplossing.... zelfs voor een probleem wat er geen is, maar nu wel gemaakt wordt!
De gegevens van deze patiënten dienen geanonimiseerd te worden vooraleer deze gekopieerd worden.
Maar de vraag blijft waarom JCI en NIAZ die 'geanonimiseerde' gegevens moeten inkijken. Bovendien: soms zijn 'geanonimiseerde' gegevens toch te decrypteren als het over tamelijk zeldzame gevallen gaat. Overigens zou ook Zorginspectie Vlaanderen daar toegang toe hebben.