You are here

Public Health

Evaluatie van de sterktes en de zwaktes van het Belgische gezondheidszorgsysteem

Valérie Kokoszka - Woensdag 13 februari 2013

Onlangs publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in samenwerking met het Riziv en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een rapport dat de performantie evalueert van ons systeem van volksgezondheid (1). De onderzoekers bestudeerden de toegankelijkheid, de kwaliteit, de efficiëntie, de duurzaamheid en de billijkheid van het systeem aan de hand van 74 indicatoren. De verkregen resultaten werden vervolgens vergeleken met die van veertien andere Europese landen...

Belgische bijdrage aan de epidemiologie en de primaire preventie van hart- en vaatziekten

Op basis van de presentaties van prof. Guy De Backer en prof. Marcel Kornitzer - Woensdag 16 januari 2013

Prof. Guy De Backer (UZ Gent) is gekend voor zijn bijdrage aan de opstelling en promotie van de Europese aanbevelingen op het vlak van cardiovasculaire preventie. Daarnaast heeft hij meer dan dertig jaar samengewerkt met prof. Marcel Kornitzer (ULB) aan belangrijke epidemiologische studies. Prof. De Backer en prof. Kornitzer stelden enkele weken geleden hun monografie voor, met de titel "Belgische bijdrage tot de epidemiologie en tot de primaire preventie van hart- en vaatziekten". De monografie bevat een compilatie van alle onderzoeken naar de epidemiologie en de primaire preventie van cardiovasculaire ziekten die de voorbije vijftig jaar in België zijn uitgevoerd. En het werk brengt niet enkel de in ons land uitgevoerde onderzoeken in kaart. Het is ook een eerbetoon aan de Belgische visionaire pioniers die al heel vroeg het belang van onderzoek in dit domein begrepen.

Bvas: “Onderhandelen wil niet zeggen alles aanvaarden”

Donderdag 10 januari 2013

Gisterenavond besliste de raad van bestuur van de Bvas om met een grote meerderheid deel te nemen aan de vergadering van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. Jo De Cock roept hen vanavond samen om te discussiëren over de mogelijke onderhandeling van een nieuw akkoord voor 2013, een beslissing waarop de overheid al enkele weken zit te wachten.

Sterfte na chirurgie in België en Europa

Heidi Van de Keere - Donderdag 6 december 2012

Een cohortstudie in The Lancet op basis van gegevens uit 2011 brengt aan het licht dat de sterfte na een niet-cardiale heelkundige ingreep in Europa hoger is dan werd aangenomen. De duidelijke variaties in mortaliteit tussen de verschillende landen onderling suggereert dat er behoefte is aan nationale en internationale strategieën om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Terugbetaling van de Tavi-klep: “Het is dringend nodig de nomenclatuur aan te passen”

Vincent Claes - Woensdag 28 november 2012

Het Bijzonder Solidariteitsfonds zou elk jaar 12.000 euro kunnen terugbetalen voor de plaatsing van een Tavi-klep bij een twintigtal patiënten. Marc Moens, voorzitter van de Bvas, schat dat dit door het Verzekeringscomité vastgelegde budget ontoereikend is om de reële noden te dekken.

Van haar kant vindt de Belgische Vereniging voor Cardiologie dat het Riziv een globaal budget moet toekennen aan de centra die Tavi-kleppen plaatsen, eerder dan hen selectiecriteria te willen opleggen voor patiënten die niet passen binnen de internationale richtlijnen.

Rokende vrouwen zien levensverwachting afnemen met 10 jaar!

Woensdag 14 november 2012

Vrouwen die roken, boeten ten minste 10 jaar aan levensverwachting in. Maar als ze stoppen voor hun 40 jaar, kunnen ze meer dan 90% van het verhoogde risico op overlijden vermijden. Dat blijkt uit de meest grootschalige studie ooit naar de voordelen van een rookstop in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten werden op 27 oktober gepubliceerd in de Lancet online.

Deontologische verplichtingen: wat men moet vermijden

Vincent Claes - Donderdag 8 november 2012

Het deontologisch platform Mdeon lanceert een grote campagne, met de nodige humor, om iedereen te herinneren aan de deontologische verplichtingen die de zorgverstrekkers moeten volgen in hun relaties met de geneesmiddelenindustrie en de industrie van het medisch materiaal.

Misbruik van patiënten: waarschuw de provinciale raad

Dinsdag 16 oktober 2012

De Nationale Raad herhaalt dat elk geval van onaanvaardbaar gedrag van een arts op elk moment kan worden doorgegeven aan de bevoegde provinciale raad.

Begroting gezondheidszorg 2013: men mag zich aan erger verwachten

Vincent Claes - Woensdag 10 oktober 2012

Volgens verschillende goed geïnformeerde bronnen ligt het begrotingsvoorstel dat recent door het Verzekeringscomité werd goedgekeurd en dat, rekening houdend met de wensen van de regering, op de derde maandag van oktober door de Algemene Raad van het Riziv moet worden aanvaard, erg ver af van de reële besparingen die in de gezondheidszorg zullen worden genomen...

Begroting 2013: een kleine marge van 4,5 miljoen euro

Vincent Claes - Donderdag 4 oktober 2012

Maandag keurde het verzekeringscomité het gezondheidszorgbudget voor het jaar 2013 goed. Een meerderheid van twee derde van de leden keurde het voorstel goed. Vertegenwoordigers van artsen en ziekenhuizen stemden tegen. Het medisch korps moet zich tevreden stellen met 8 miljoen euro voor nieuwe initiatieven, maar moet bovendien 21,6 miljoen euro besparen op de erelonen.

Preventiecampagne tegen binge drinking

Professor Jose Ramet, 
Chairman dept. of Paediatrics, Antwerp University Hospital – UZA,
 Wilrijkstreet 10, B-2650 Edegem (Antwerp) Belgium - Vrijdag 28 september 2012

Ook in België is binge drinking bij jongeren een onrustwekkend probleem. Medewerkers van het UZA en de Universiteit Antwerpen (UA) nemen energieke maatregelen.

Plan voor de identificatie, de traceerbaarheid en de controle op implanteerbare medische hulpmiddelen volledig operationeel in 2016

Valérie Kokoszka - Donderdag 20 september 2012

In de nasleep van het schandaal met de PIP-borstimplantaten maakte minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx haar plan bekend voor de identificatie, de traceerbaarheid en de controle van implantaten. De financiering van dit plan, waarvan de kostprijs geschat wordt op 7,5 miljoen euro, wordt volledig gedragen door de sector, die een hogere heffing op het omzetcijfer opgelegd krijgt (1).

Zelfstandigen krijgen een betere bescherming

Vincent Claes - Zondag 16 september 2012

Voortaan behouden zelfstandigen hun recht op gezondheidszorg wanneer ze tijdelijk hun professionele activiteiten stopzetten om zich over een zwaar zieke naaste te bekommeren. De ministerraad van 11 mei keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bescherming van (gepensioneerde) zelfstandigen verbetert.

“Men schrijft een osteodensitometrie niet te vaak voor, men schrijft het wel slecht voor”

Vincent Claes - Vrijdag 14 september 2012

Een onderzoek van het maandblad Test-Gezondheid (1) wees onlangs met een beschuldigende vinger in de richting van artsen omdat die bij bepaalde patiënten te vaak een osteodensitometrie zouden uitvoeren. Doordat de media op het onderzoek sprongen, stond de opsporing van osteoporose meteen in het midden van het debat. De gelegenheid voor de Belgian Bone Club om de aandacht van de overheid en van de publieke opinie te vestigen op de noodzaak van een pluridisciplinaire aanpak van het probleem, op de noodzaak van een herziening van de criteria voor het voorschrijven van een onderzoek en van de terugbetaling van geneesmiddelen.

Vitalink: een codering die iedereen kan lezen?

Vincent Claes - Donderdag 13 september 2012

David Simon, een huisarts uit Colfontaine die aandachtig de bescherming van de elektronische medische gegevens in de gaten houdt, stelt zich vragen over het Vitalink-systeem dat momenteel in Vlaanderen op poten wordt gezet.

Inkomsten van ziekenhuisspecialisten: studie van het KCE opent fout debat

Vincent Claes - Maandag 3 september 2012

De verantwoordelijken van het Phisop, het netwerk van ziekenhuisartsen actief in openbare ziekenhuizen in de Waalse regio, hebben de studie van het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de kostprijs van een ziekenhuisarts grondig uitgeplozen. Het verdict: deze studie heeft geen enkele representatieve waarde.

Het Fonds voor Medische Ongevallen is eindelijk operationeel

Vincent Claes - Maandag 3 september 2012

Meer dan twee jaar geleden trad de wet op medische ongevallen in werking. De onderhandelingen over de vorming van een regering hebben de uitwerking van het fonds lange tijd vertraagd. Daarna hebben het kabinet Onkelinx, het Riziv en de raad van bestuur van het fonds de turbo aangezet. Vanaf 1 september zal de nieuwe administratieve structuur operationeel zijn. Er ontbreekt alleen nog een algemeen directeur, maar dat verhindert slachtoffers van een medisch ongeval niet om al een dossier in te dienen.

Jacht op ereloonsupplementen: “Dit is een ware lastercampagne”

Vincent Claes - Donderdag 16 augustus 2012

Enkele artikels over ziekenhuissupplementen, verschenen in De Standaard, schoten in het verkeerde keelgat van dr. Marc Moens, voorzitter van de Bvas.

Ereloonsupplementen: de Christelijke Ziekenfondsen zetten hun kruistocht verder

Vincent Claes - Donderdag 16 augustus 2012

In een recente mededeling vragen de Christelijke Ziekenfondsen artsen om op een correcte manier de wetgeving over ereloonsupplementen toe te passen. Patiënten krijgen de raad zich voorafgaand aan de medische prestatie voldoende te informeren bij hun zorgverstrekker.

Evolutie van de uitgaven in de gezondheidszorg en regionale verschillen: een verrassend beeld

Woensdag 8 augustus 2012

De verschillen in uitgaven tussen arrondissementen zijn groter dan de verschillen tussen de regio’s. Dat blijkt uit twee rapporten van het RIZIV, waarvan het eerste de verschillen in de uitgaven voor gezondheidszorg voor het jaar 2009 (1) analyseert en het tweede de evolutie van de totale uitgaven per regio en per arrondissement tussen 2006 en 2010 (2). De rapporten tonen tevens een forse stijging aan van de bruto-uitgaven voor gezondheidszorg tussen 2006 en 2010. Dat is deels te wijten aan de invoering van het Omnio-statuut en van de dekking van de kleine risico’s voor zelfstandigen.

Pages