10 voorstellen van Ecolo: huisarts-specialistrelatie, preventie, geneesmiddelen...

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de partijen hun programma's. Het woord is aan aan Ecolo, dat 10 voorstellen indient rond gezondheid. Met hun campagneslogan "Choisir l'Avenir" (Kies de toekomst) zetten de Franstalige Groenen bewust in op de ontwikkeling van duurzame energie en een groot lokaal isolatieplan. Ze willen ook graag biomonitoring voortzetten om veranderingen in de blootstelling aan vervuilende stoffen te monitoren en geluidsoverlast te verminderen. 

Terwijl ze blijven oproepen om een einde te maken aan de contingenterings- en Riziv-quotalogica, willen ze een duurzame verandering in de gezondheidszorg teweegbrengen: "We zijn van plan om een cel op te richten tussen de Federale Overheidsdienst (FOD), het KCE en het Riziv om structurele maatregelen voor te stellen die de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg tegen 2030 met 50% verminderen en tegelijk haar veerkracht zullen versterken." Ze beogen ook "de oprichting van het Instituut van de Toekomst om samen een nationaal plan op te stellen dat belangrijke gemeenschappelijke doelstellingen vastlegt voor volksgezondheid en welzijn.... en dat tegelijkertijd de toegang van de burgers tot hun eigen gezondheidsgegevens garandeert, alsook het goede beheer ervan wanneer ze worden gedeeld." 

1- De huisarts-specialistrelatie 

Voor Ecolo is de prioriteit de implementatie van het recht op gezondheid en in het bijzonder de garantie, op territoriale basis, van universele toegang tot huisartsgeneeskunde en preventieve zorg en de veralgemening van derdebetalers. "Om de toegang tot gespecialiseerde artsen te vergemakkelijken, willen we de organisatie van geïntegreerde zorg aanmoedigen waarbij de huisarts patiënten doorverwijst naar de juiste specialist en waarbij alle zorgverleners in multidisciplinaire teams werken."

2 - Gratis eerstelijnspsychologische zorg voor jongeren onder de 25 jaar

Ontwikkelen van geestelijke gezondheidszorg en ondersteunende diensten in alle verzorgingsgebieden en zo dicht mogelijk bij de mensen, op de plaats waar ze wonen, op alle beleidsdomeinen, zowel preventief als curatief. 

3 - Het preventiebudget verhogen

Het Europese gemiddelde bereiken van 3% van het gezondheidszorgbudget dat aan preventie en gezondheidsbevordering wordt besteed. "We willen het Community Health Workers project (gezondheidswerkers) versterken en ontwikkelen om mensen in kwetsbare situaties te bereiken. Het is ook nodig om te blijven innoveren met nieuwe werkwijzen tussen huisartsen, verpleegkundigen, referentieapothekers en eerstelijnspsychologen (onder andere via het "uniek geautomatiseerd patiëntendossier", dat mee wordt beheerd door elke patiënt, die de toegang tot verschillende gezondheidswerkers kan managen). "Ons doel is ook om iedereen de voorwaarden te garanderen voor een lang, gelukkig en kwaliteitsvol leven. In die zin willen we de zorg voor een groot aantal patiënten met chronische ziekten ondersteunen".

4 - Interdisciplinaire opleidingen in de gezondheidszorg aanmoedigen

Door sociale gezondheid en milieugezondheidskwesties sterker te integreren en meer interprofessionele samenwerking tussen gezondheidswerkers te ondersteunen. 

5 - Het medicijngebruik beter reguleren

De prijs van geneesmiddelen verlagen en tekorten tegengaan door gemeenschappelijke Europese strategische voorraden aan te leggen van essentiële geneesmiddelen, vaccins en medische apparatuur, en tegelijkertijd gebruik te maken van de Europese octrooiwetgeving in geval van tekorten of buitensporige prijzen. "Breid het substitutierecht van apothekers uit tot alle voorschriften om een goedkoper gelijkwaardig geneesmiddel te kunnen aanbieden."

6 - Zorg voor gratis anticonceptie voor vrouwen en mannen

"Maar garandeer ook het recht om in de best mogelijke omstandigheden te bevallen, in het bijzonder door gynaecologisch en obstetrisch geweld te bestrijden en een waarnemingscentrum op te richten dat erop toeziet dat bevallingen worden gerespecteerd..."

7 - De toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder papieren verbeteren

Door de dringende geneeskundige hulp (DGH) te hervormen, in het bijzonder door de dekking uit te breiden tot de essentiële gezondheidszorg en door vanaf het eerste bezoek een medische kaart toe te kennen. 

8 - Een waardig en zelfgekozen levenseinde garanderen

Door de toegang tot palliatieve zorg te verbeteren en de bepalingen inzake euthanasie te vereenvoudigen. Medewerkers in de gezondheidszorg moeten systematisch worden opgeleid in zowel de technische als de menselijke aspecten van zorg rond het levenseinde. 

9 - Een forfaitaire financiering voor ziekenhuizen invoeren

Om kwaliteitszorg te kunnen bieden, op het snijvlak van expertise en ter ondersteuning van de eerste lijn. "Vandaag de dag moeten te veel ziekenhuizen extra kosten in rekening brengen om hun activiteiten en personeel te financieren. Dat is een systeem dat we op termijn willen afschaffen. De normen voor ziekenhuispersoneel moeten worden herzien en gefinancierd."

Als onderdeel van een ziekenhuisnetwerk moet de mobiliteit van medische teams worden bevorderd. "We willen ook de beloning van artsen loskoppelen van de financiering van ziekenhuizen en de gelijke beloning binnen een beroep en tussen professionals in de gezondheidszorg herstellen."

10 - De kwaliteit van het beroepsleven van zorgverleners en de zorgkwaliteit verbeteren

"We willen medewerkers met langdurig ziekteverlof de mogelijkheid bieden om een (her)opleiding te volgen, stagiairs te begeleiden of administratieve ondersteuningstaken op zich te nemen. Betere begeleiding van stageplaatsen en beloning van stagiairs in de zorg zolang zij werk verrichten dat vergelijkbaar is met dat van een werknemer. En niet te vergeten: concrete maatregelen om pesten op stages tegen te gaan."

> Het programma 

> 10 voorstellen van de PS

> 10 voorstellen van Les Engagés

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.