Arts schendt beroepsgeheim niet als hij patiënt aanvinkt voor prioritaire vaccinatie (Orde)

De nationale raad van de Orde bestudeerde of het deontologische en ethisch kan dat u persoonsgegevens van patiënten doorgeeft die in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie tegen COVID-19. Vele artsen vroegen zich immers af of ze info van hun patiënten met ernstige ziekte mogen doorspelen naar de gegevens-vaccinatiebank om voorrang te krijgen bij de vaccinatie-uitrol tegen COVID-19.

Inmiddels sloten de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie een samenwerkingsakkoord af over de gegevensverwerking vaccinaties tegen COVID-19. Mogen artsen informatie van hun patiënten met ernstige ziekte ter beschikking stellen aan de gegevensbank met de vaccinatiecodes om voorrang te krijgen bij de vaccinatie-uitrol tegen COVID-19?

Juridisch kader

Overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek zijn artsen gebonden aant het beroepsgeheim, buiten het geval dat de wet hen toelaat of verplicht om hetgeen hen is toevertrouwd bij de uitoefening van hun beroep bekend te maken.

Net dat  samenwerkingsakkoord van de verschillende overheden over de gegevensverwerking vaccinaties tegen COVID-19, is een wetgevend instrument dat het licht op groen zet voor de arts. Het laat hem toe om de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de patiënten waarvan men oordeelt dat zij in aanmerking komen voor een prioritaire vaccinatie, door te geven aan het gemeenschappelijk informatiesysteem. Dat systeem wordt opgezet voor de uitnodiging van de personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie.

Enkel minimale gegevens

Er wordt rekening gehouden met het principe van de minimale gegevensverwerking.  De arts vermeldt enkel de persoonsgegevens van zijn patiënten die in aanmerking komen voor een prioritaire vaccinatie omwille van hun gezondheidstoestand, zonder de diagnose te vermelden. De gegevensbank bevat aldus geen data over de gezondheidstoestand van de patiënt, met uitzondering van de aanduiding van de vaccinatiestatus.

Beroepsgeheim

De nationale raad meent dat artsen zo het beroepsgeheim niet schenden wanneer wie een zorgrelatie heeft met de betrokkene, oordeelt dat die persoon in aanmerking komt voor prioritaire vaccinatie en dit feit aanmerkt in de gegevensbank met de vaccinatiecodes. Dat op basis van de beschikbare info over diens gezondheidstoestand. Daarvoor moet de arts geen onderliggende reden meegeven.

Ethiek en deontologie

De prioriteringsregels voor de vaccinatie zijn opgesteld op basis van 4 criteria:

·      leeftijd,

·      gezondheidstoestand (meer bepaald het feit of de persoon al dan niet lijdt aan bepaalde onderliggende aandoeningen zoals vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad),

·      beroep (en/of)

·      plaats van tewerkstelling van de betrokkene.

Deze prioriteringsregels zijn fijnmazig opgesteld om personen met een hoger risico vlugger aan bod te laten komen bij de vaccinatie-uitrol.

Hierdoor wordt ziekte en eventuele mortaliteit ingeperkt zeker als men rekening houdt met de relatief lange periode die nodig zal zijn om alle mensen te vaccineren. Bovendien is de prioritering van chronisch zieke patiënten een daad van solidariteit en een hart onder de riem voor mensen die omwille van hun gezondheid problemen ondervinden op fysiek, psychisch en dikwijls ook op financieel vlak.

> Nog nieuw advies Orde: mag patiënt diagnosedata wijzigen/wissen in dossier?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Patrick COLEMONTS

    29 maart 2021

    Prioritaire vaccinatie van bepaalde categorieën en risicopatiënten? Laat me niet lachen... Willekeur troef. Hoevelen zijn er intussen al ingeënt zonder tot één van die categorieën te behoren? Duizenden, en misschien zelfs meer. Een schande is het. Mijn eigen vrouw is 65, lijdt aan een carcinogene aandoening, heeft momenteel te kampen met ernstige anemie, en ik krijg haar niet eens op een reservelijst...