Begroting: prioriteiten specialisten (Bvas)

In het Verzekeringscomité loopt de discussie verder over wat er moet gebeuren met de indexering van het gezondheidsbudget dat ruim 30 miljard bedraagt. Voor de budgetmarge dient alvast een beweging te worden ingezet die de raadplegingen herwaardeert richting 30 euro. Nog flink wat punten in het akkoord 2022-2023 vragen om uitvoering.

“De beslissing van de minister en zijn kabinet wordt afgewacht om te zien hoe de groeinorm van 2,5% precies wordt besteed in het besef dat de transversale projecten nog niet echt matuur zijn of voldoende in aantal om de bestaande marge volledig te benutten. Er moeten ook nog berekeningen worden uitgevoerd voor het gedeelte farma”, legt Gilbert Bejjani (Bvas) uit.

Index

8,14% bedraagt de index nu en 2% werd vooraf toegekend aan de artsen. Volgens de huidige stand van zaken krijgen de artsen dus nog 6,14% volgend jaar, min 1% dat men moest reserveren en herverdelen voor doelmatige zorg volgens het akkoord 2022-2023. Die passage in het akkoord (2.8.1) gaat samengevat als volgt: “Er komt vanaf 2023 een stapsgewijze herwaardering van de raadplegingen. Door deze herwaardering zullen tegen eind 2024 de tarieven van de raadplegingen van geaccrediteerde huisartsen en specialisten, met inbegrip van de spoedraadplegingen, op minstens 30 euro liggen. Deze aanpassing vergt een jaarlijkse inspanning in reële termen van 2,5% voor de betrokken verstrekkingen. Volgens Rizivberekeningen zal de voorziene herwaardering ongeveer 75 miljoen kosten in reële termen.”

Misschien moet de steun voor ASO/haio gevonden worden in het budget buiten de index. “We vragen dat de niet-gebruikte budgetten transversale zorg in het gezondheidszorgbudget blijven. We hebben al vaak kritische kanttekeningen geplaatst bij de proefprojecten chronische zorg die veel geld opslorpen maar nog niet echt van de grond kwamen.”

Verlanglijstje

Het akkoord 2022-2023 stipuleert dat 1% index opzijgezet wordt voor doelmatige zorg. “De Bvas moest begin deze week nog bekijken wat we doen met dat ene procent. Op tafel ligt de vraag om de consultatietarieven te verhogen, meer steun voor de assistenten, een specifieke vraag voor de anesthesie, steun om meer specialisten in het akkoord te krijgen. Maar op syndicaal niveau is nog niets beslist. Ook extramurale specialisten kloppen op de deur voor support.”

in de loop van het akkoord moet ook werk worden gemaakt van een herwaardering van de anesthesieverstrekkingen met een waarde kleiner dan K51. Ook was daar afgesproken dat men moet komen tot een adequate financiering van de interventionele radiologie en van een correcte honorering van de sector klinische infectiologie en medische microbiologie.

Het is verder afwachten wat de regering beslist over het extrabudget dat voorzien is voor covid (750 miljoen in 2022). 

Intussen liepen de informele contacten verder van de artsen met Jo De Cock en het Riziv over het gezondheidsbudget om af te tasten waar de precieze nieuwe behoeften lagen. Voorts lagen er voorstellen op tafel om het sociaal statuut van de assistenten te financieren plus oudere voorstellen die weer de kop opstaken voor de opwaardering lage consulten en bepaalde prestaties, dat weliswaar buiten index. 

De artsensyndicaten moeten zich nu positioneren over het budget.

Afdrachten

Verder wacht Bvas ‘vol ongeduld’ op een beslissing van de minister om de ziekenhuizen te verplichten helderheid te verschaffen over afdrachten en retocessie van de honoraria. En vooral wat ze daar dan mee doen (toerekeningsvatbaarheid). “Het is onduidelijk wie wat waarvoor gebruikt. Zelfs als de medische raad op de hoogte wordt gebracht, is niet helder wie wat voor wat afhoudt. Als men bijvoorbeeld communiceert dat men in verhouding meer afhoudt van de medische beeldvorming of de klinische biologie om iets meer te voorzien voor de wachtdiensten, dan hebben we daar een beter zicht op”, besluit dr. Bejjani.

> Riziv tankt 750 miljoen bij in strijd tegen covid-19

> Begroting: prioriteiten specialisten volgens ASGB

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.