Bvas feliciteert minister Maron voor zijn voortschrijdend inzicht

De Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron dringt aan op een drastische omslag in de vaccinatiestrategie. Hij pleit ervoor om te vaccineren per leeftijdsgroep en niet langer voorrang te geven aan risicogroepen. Bvas verdedigt die strategie al langer omdat de selectie van risicogroepen te veel tijd kost en het medisch geheim en de privacy van patiënten bedreigt. 

"Leeftijd is de meest determinerende factor voor morbiditeit en mortaliteit bij Covid-19. Leeftijd is een gegeven dat objectief door elke instantie vast te stellen is en geen aanleiding geeft tot discussie onder patiëntengroepen. De strategie om risicopatiënten met comorbiditeiten prioritair uit te nodigen voor de vaccinatie daarentegen, is hopeloos complex en tijdrovend, stigmatiseert patiënten en zet aan tot schending van het medisch geheim en de privacy van patiënten", herhaalt de Bvas nogmaals haar standpunt dat ook al in onze papieren editie stond.

"Alain Maron is de eerste minister die ons hierin volgt. Hij voegt daaraan toe dat huisartsen zelf hun patiënten met ernstige comorbiditeiten moeten kunnen vaccineren."
 
"We betreuren dat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voorlopig niet van plan is om het roer in dezelfde richting om te gooien. Ook zijn Vlaamse collega Wouter Beke blijft vasthouden aan de ingewikkelde vaccinatiestrategie met prioritaire uitnodiging van patiënten met bijkomend medisch risico via vaccinatiecentra."

"Dat het standpunt van Bvas aansluit op de meest recente wetenschappelijke inzichten, staat buiten kijf. Ook het Europese ECDC[i] en het Britse Joint Committee[ii] wijzen nu de prioritering naar bijkomend medisch risico af in de initiële fase van de vaccinatie.

“Een dergelijke strategie communiceren en alle personen bereiken met een of meer voorafgaande voorwaarden kan logistiek ingewikkeld zijn of gewoon niet haalbaar,” meldt het ECDC. Het Joint Committee maakt wel een uitzondering voor extreem kwetsbare jonge volwassenen."

Bvas wijst er nog op dat tot 50% van de patiënten tussen 45 en 65 jaar met een onderliggende pathologie zoals hypertensie, diabetes of obesitas niet eens weten dat ze eraan lijden

Het syndicaat diende bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring in van het Koninklijk besluit van 24 december 2020 ‘betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19’. Dat vormt een inbreuk op het medisch geheim dat artsen deontologisch en wettelijk moeten waarborgen, luidt het.

"Artsen die vaccineren of toezicht houden op de vaccinatie, moeten persoonsgegevens doorgeven onder voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met de grondwet en de GDPR. Als ze dat doen, schenden ze het beroepsgeheim en de GDPR. Als ze dat niet doen, riskeren ze strafrechtelijke sancties ten gevolge van het KB van 24 december 2020."

Het KB verleent bijvoorbeeld ook toegang tot persoonlijke medische gegevens aan personen die geen arts zijn, en dat voor een periode van 30 jaar. Bvas kan dit niet laten passeren.

Het syndicaat beklemtoont dat het verzoek bij de Raad van State uiteraard niet bedoeld is om de vaccinatiecampagne te vertragen. "Integendeel, onze voorstellen zijn er steeds op gericht de strategie te vereenvoudigen en de campagne vlotter te maken en te versnellen", besluiten Bvas-voorzitter Philippe Devos, erevoorzitter en voorzitter Vlaanderen Marc Moens, voorzitter Wallonië Luc Herry en voorzitter Brussel Gilbert Bejjani.

> Lees ook: stekelig debat over vaccinatiestrategie

Maron op één lijn met Bvas/ASGB

[i] European Centre for Disease Prevention and Control, het agentschap van de EU dat de Covid-19-pandemie monitort
[ii] Joint Committee on vaccination and immunisation (UK)
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.