De begroting gezondheidszorg 2022: wat daarna? (J. de Toeuf)

Er was een marge van 124 miljoen euro beschikbaar. Bvas had gevraagd om het deel "medische honoraria" van de marge (+/- 40 miljoen) te mogen gebruiken om bepaalde disciplines te herwaarderen. Dat werd geweigerd. Dat besluit zal perverse effecten hebben.

Om de onderhandelingen over het volgende medicomut-akkoord voor te bereiden, moeten de spelregels duidelijk worden zijn. De begroting voor 2022 is de begroting voor 2021 plus een groeinorm en indexering.

De groei omvat schommelingen in het volume van de diensten (vergrijzing, gedrag van de actoren), innovaties, en sinds de regeringsverklaring, de verlaging van de kosten ten laste van de patiënten en nieuwe financieringsmethoden. Deze normatieve begroting wordt vergeleken met de technische ramingen van het RIziv. Die ramingen zijn het resultaat van prijzen en volumes uit het verleden, opgenomen in een trendberekening bij ongewijzigde wetgeving. In deze berekening zijn gereserveerde bedragen begrepen (bijvoorbeeld nieuwe nomenclatuur die nog niet in het Staatsblad is gepubliceerd).

Als de normatieve begroting door de technische berekeningen dreigt te worden overschreden, worden corrigerende maatregelen genomen. Omgekeerd, als de technische berekeningen lager uitvallen dan de begroting, vormt het verschil een bufferreserve. Dat is dit jaar het geval.

Er was een marge van 124 miljoen euro beschikbaar (een marge die in juni 211 miljoen bedroeg en die in september na herberekening van de uitgaven werd verlaagd). Bvas had gevraagd om het deel "medische honoraria" van de marge (+/- 40 miljoen) te gebruiken om bepaalde disciplines te herwaarderen. Dat werd geweigerd.

Het Riziv en de minister gebruikten deze bedragen om een eerste aanzet te geven tot de vele hervormingsprojecten, opgenomen in de doelstellingen gezondheidszorg en de voorstellen voor doelmatige zorg, gepubliceerd in het voorrapport van de taskforces die werken aan de ontwerp-meerjarenbegroting.

De helft van de marge gaat naar de verbetering van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg voor patiënten, en 40 miljoen naar de financiering van projecten secundaire en tertiaire preventie zoals zorgpaden, waarover nu nog veel onduidelijkheid bestaat.

Dit besluit zal perverse effecten hebben.

Honorariaverlagingen

Er zijn geen directe verbeteringsmaatregelen voor artsen. Bovenal betekent de verdeling van de marge buiten de medische honoraria dat er geen begrotingsreserve is om een eventuele overschrijding van het budget voor medische honoraria te compenseren. Het resultaat zal hard zijn: elke toename van de activiteit die de technische berekeningen te boven gaat, zal moeten worden gecompenseerd door honorariaverlagingen, ook voor diensten die geherwaardeerd hadden kunnen worden.

Interessant: in de uitgavenbegroting is een bedrag van 180 miljoen opgenomen, dat wordt aangeduid als "niet-toewijsbaar bedrag" dat de overbesteding aan geneesmiddelen vertegenwoordigt, die de farma-industrie zal terugbetalen. Deze miljoenen zullen derhalve niet beschikbaar zijn voor de correctie van ontoereikende bezoldigingen (artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, enz.).

De medicomut zal haar werk beginnen in een op zijn zachtst gezegd sombere atmosfeer ....

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.