JCI en NIAZ hebben inzage in uw en mijn gezondheidsgegevens

Een accreditatie-instelling zoals JCI of NIAZ mag niet-geanonimiseerde gezondheidsgegevens van patiënten inzien onder bepaalde voorwaarden. Dat staat in een recent decreet van de Vlaamse Gemeenschap.

Het decreet diverse bepalingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 15 juli 2016 gaat over accreditatie en accreditatie-instellingen, en hun onderzoeksbevoegdheden, ook in ziekenhuizen en zorginstellingen. Artikel 108 van dat decreet biedt accreditatieinstellingen de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in en kopie te nemen van persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, van zorggebruikers aan wie zorg wordt verleend door de instelling in kwestie die in een acccreditietraject zit.

Inzage in die gegevens en kopie nemen van die gegevens is alleen mogelijk tijdens het onderzoek in het raam van de accreditatieopdracht in de gebouwen van de voorziening. Deze bevoegdheid geldt slechts voor zover dit voor dat onderzoek noodzakelijk is omdat inzage in anonieme gegevens daarvoor niet volstaat.

Machtiging

Voor deze stap is wel de machtiging vereist van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale zekerheid en van de Gezondheid van de Privacycommissie. Er is wettelijk voorzien dat de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de regelgeving over het beroepsgeheim haar toepassing behoudt, klinkt het nog.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.