Adviescomité in de steigers 'om silo's te doorbreken' in begroting

Als resultaat van de zoektocht naar een nieuwe begrotingsmethodiek voor de gezondheidszorg, gekoppeld aan doelstellingen op lange termijn, geeft het Riziv zijn intermediair rapport vrij, inclusief zogenaamde structurele aanbevelingen. Bedoeling is te mikken op een langetermijnkader dat één enkele legislatuur overschrijdt. Eerder kon u al syndicale reacties vernemen (zie ook onderaan).

De aanloop naar deze ommezwaai verliep in drie stappen en is u allicht bekend:

1. Vaststellen van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 olv Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)

2. De opstart van twee bijkomende taskforces (april-mei):

    • de taskforce appropriate care olv Dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen )
    • taskforce dynamisch meerjarig budgettair kader olv Prof. Em. Erik Schokkaert

3. Het opstellen van een intermediair rapport (juni/juli) en een eindrapport eind december 2021.

Over dat intermediair rapport gaat het nu.

Als doelstellingen worden naar voren geschoven:

  • Toegankelijkheid van de zorg
  • Preventieve Zorg en Chronische Ziekten
  • Multidisciplinaire zorgtrajecten
  • Geïntegreerde Zorg
  • Mentale Gezondheidszorg

Belangrijk is dat er een globaal project op langere termijn (bv. 10 jaar) wordt uitgewerkt. Wat volgt wordt bij het begin van een nieuwe legislatuur wel als een belangrijk scharnierpunt gezien. Langetermijndoelstellingen moeten op de een of andere manier duurzaam en democratisch verankerd worden. 

Bij het begin van de legislatuur wordt een meerjarenbegroting opgesteld waarbij men streeft naar continuïteit maar ook rekening houdt met de doelstellingen van een nieuwe regering. Dat na een open ronde waarin iedereen nieuwe voorstellen kan indienen maar niet in het wilde weg. Ze moeten sporen met de complementaire technische ramingen van Riziv en de simulatieresultaten van Promes. Desgevallend met een zekere bandbreedte (met minima en maxima) worden ze voorgesteld, maar uiteindelijk moet de begroting natuurlijk gebaseerd zijn op één cijfer. 

Vergelijking van de globale begrotingsdoelstelling en de (beleidsmatig vastgelegde) partiële begrotingsdoelstellingen levert een schatting op van de beschikbare budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat leidt tot een “transversale lijn” in de begroting, waarover advies wordt gegeven door een Adviescomité Gezondheidszorgdoelstellingen en Appropriate Care. Het is immers de bedoeling om de doorbraak van de schotten tussen de sectoren aan te moedigen.

Als resultaat van deze procedure engageren de regering, het verzekeringscomité van het Riziv en de algemene raad zich om de meerjarenplanning te respecteren. De commissie  begrotingscontrole van het Riziv monitort voortaan ook de meerjarige partiële begrotingsdoelstellingen (op budgettair, niet op inhoudelijk vlak).

De akkoorden en overeenkomstencommissies, het Verzekeringscomité, de Commissie voor begrotingscontrole, de Algemene raad behouden de functies die ze ook nu reeds vervullen, maar de jaarlijkse behoeftelijsten worden vervangen door de nieuwe procedure van meerjarenplannen met regelmatige inbreng van nieuwe ideeën via de  geschetste inspraakprocedure. Toch blijven ad hoc beslissingen mogelijk (ook op vraag van individuele sectoren) als ze duidelijk verantwoord zijn.

Adviescomité aan de leiband van de politiek

Een Adviescomité Gezondheidszorgdoelstellingen en Appropriate Care zal op basis van de input van elders (inclusief de auditrapporten en het rapport van de commissie voor begrotingscontrole) adviseren en evalueren.

Onderschrijdingen en overschrijdingen worden op de rooster gelegd en naargelang de oorzaak kan de commissie bijsturen. Met eventueel bijkomende besparingen. Komt men uit op 'mislukte initiatieven', dan zullen die worden afgevoerd. Adviezen moeten in de eerste plaats wetenschappelijk onderbouwd zijn en praktisch implementeerbaar.

Anderzijds wordt die commissie ook al meteen aan de leiband gelegd van de politiek: ze adviseert slechts en heeft geen beslissingsbevoegdheid. Wel is ze 'best een orgaan waar nieuwe ideeën kunnen naar voor gebracht worden en waar transversaal gedacht wordt. Tegelijkertijd moet de commissie ook voeling hebben met de uiteindelijke beleidsvoerders. Het is daarom aangewezen een mix te hebben van externe experten en vertegenwoordigers van het verzekeringscomité, gekozen op basis van hun competentie.'

Nog vele vragen blijven onbeantwoord, maar die moeten In de volgende maanden uitgeklaard worden met een volledig uitgewerkt voorstel dat ten laatste tegen eind 2021 op tafel ligt. Benieuwd hoe de commissie zich zal verhouden tot de medicomut.

Het heet dat het tussentijds rapport moet dienen als inspiratiebron voor de onder meer de medicomut om een begrotingsvoorstel te kunnen formuleren dat ten laatste op 4 oktober zal worden gestemd op het Verzekeringscomité.
Afwachten ook of dit verder gaat dan het gebruikelijke gepalaver dat ons beleid nogal eens kenmerkt. The proof of the pudding is in the eating.

> transversaliteit en multidisciplinariteit lossen niet alles op (Kartel) 

> meerjarenbegroting: ja, maar... (AADM)

> wenkbrauwgefrons bij Bvas

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.