ASGB (Kartel) eist ook co-governance artsen in netwerken

Net als de Bvas betreurt het ASGB de obstinate houding van de ziekenhuisbeheerders om de artsen uit de raad van bestuur te weren in netwerken. Zowel qua beslissingsbevoegdheid als qua vertegenwoordiging vraagt het syndicaat duidelijkheid in een brief aan mlnister De Block.

Artikel 29 in de wettekst governance locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken is een van de cruciale discussiepunten. Dat artikel heeft het over 'onderlinge overeenstemming' tussen het beheer van het netwerk en de medische raad. Op zich is met die formulering niets mis, maar het Kartel dringt aan op preciseringen. Hoe moet de consensus worden vastgesteld? Artikel 29 zegt dat de beslissingen schriftelijk moeten worden geformuleerd en vervolgens ondertekend door een gemandateerd lid van de beheerraad en de voorzitter van de medische netwerkraad.

Maar wat als er geen consensus wordt bereikt? Dan spreekt het artikel van een soort 'afkoelingsprocedure' van drie maanden waarbinnen de beheerder een oplossing voorstelt en die voorlegt aan de medische netwerkraad. Die laatste krijgt dan een maand om een schriftelijk en gemotiveerd advies uit te brengen met een tweederdemeerderheid. Kan de beheerder zich daarbij niet aansluiten, dan moet een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Het Kartel had graag gezien dat de beheerder eerst 'op vraag van de medische raad een afvaardiging van de medische raad hoort, binnen een redelijke termijn volgend op hn vraag."

Zitje in bestuur

 Net als de Bvas vraagt ook het Kartel dat op een of andere manier een permanente vertegenwoordiging van de betrokken ziekenhuisartsen deel uitmaakt van de netwerk-bestuursraad (al dan niet met raadgevende stem).

Tot slot acht het syndicaat het ook zeer belangrijk dat de artsen uit kleindere ziekenhuizen correct vertegenwoordigd zijn in de medische netwerkraad. Gedurende minstens vijf jaar moet men de pariteit van de artsen in de diverse ziekenhuizen respecteren. Dat moet voldoende vertrouwen kweken om later tot een rechtstreekse verkiezing over te gaan. Later bestaat immers de kans dat men elke beslissing zonder consensus drie maanden uitstelt, waarna het grootste ziekenhuis de zaak kan forceren.

Koterij

Als uitsmijter haalt het Kartel bij monde van voorzitter Reinier Hueting ook nog eens juit naar de 'koterij' van financiële regelingen in onze ziekenhuizen. Die maakt elke transparantie onmogelijk, terwijl net deze regelingen het nationaal akkoord kunnen uithollen: de afhouding in de ziekenhuizen is qua soortelijk gewicht immers vaak groter dan onderhandelde honorariumaanpassingen in het akkoord.

In het interview dat minister De Block in oktober nog had met De Specialist, waarschuwde ze ervoor dat "co-governance kan voor artsen, maar 'niet onbeperkt'".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.