Is Vandenbrouckes ‘New deal’ huisarts realistisch?

Minister Frank Vandenbroucke pakt uit met een allesomvattend plan, een zogenaamde ‘new deal’ om de stijgende problemen bij de huisarts(praktijken) aan te pakken. Haalbaar of niet? De reflectiegroep Ann Van den Bruel – Jean-Luc Belche die ook de regeling teleconsutatie bijspijkerde, moet het plan op poten zetten.

De kersverse regeling voor de teleconsultaties zal zeker niet alles oplossen qua workload. Wel krijgt de reflectiegroep Ann Van den Bruel – Jean-Luc Belche die die regeling op poten zette, een vervolgopdracht: een vernieuwd en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsenpraktijk uitwerken. De groep moet een antwoord bieden op vier vragen:

·      Welk zorgpakket moet een huisarts(enpraktijk) bieden vanuit een omschreven verantwoordelijkheid voor evidence based huisartsgeneeskundige zorg?

·      Welke profielen moeten hiertoe aanwezig zijn binnen deze praktijk, inclusief de ondersteunende profielen?

·      Hoe moet de relatie met de patiënt uitgebouwd worden? 

·      Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hierop geënt worden? Met een goed evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid?

Geen simpele opdracht wordt dat. De minister geeft wel al enkele voorzetten: het model moet niet enkel tele- maar ook fysieke raadplegingen omvatten. Met bij voorkeur ‘een forfaitaire betaling van teleraadplegingen en fysieke raadplegingen’ en een ‘kleine betaling per prestatie voor beide modaliteiten’. Zonder tabula rasa te maken.

Dat huisartsenwachtposten in de new deal ingepast moeten worden in grotere functionele samenwerkingsverbanden, is niet nieuw en stuitte soms ook op frisse tegenzin. Aan het begeleidingsplatform van Frank Lippens om die weerstand op te ruimen.

Verder wil de minister naar een gemeenschappelijke en gedragen visie op een "geïntegreerd patiëntendossier.” Het concept ‘BIHR’ (Belgian Integrated Health Record) moet daaraan tegemoetkomen. Wie vreest dat dit bovenop het patiëntendossier als nieuw geïntegreerd patiëntendossier in de  markt wordt gezet, sust Vandenbroucke: “We willen wel een coherent kader creëren waaruit relevante gegevens kunnen worden geput.”

Dat ook meer taakdelegatie tot de New Deal moet behoren, staat buiten kijf. Maar hoe die wordt ingevuld? Dat is de hamvraag waarop nog geen echt antwoord kwam.

Hoofdstuk IV en VIII

Opnieuw wordt aangekondigd dat men het aantal vergoedbare farmaceutische specialiteiten ingeschreven in hoofdstuk IV en VIII - intussen heel groot geworden en exponentieel toenemend – zal vereenvoudigen. Over de aanpak van de administratieve overlast bleef het tot nu toe vooral bij woorden. Waar zijn de daden?

Voor de bestrijding van het huisartsentekort is onder meer een goede spreiding het motto en dienen plaatselijke initiatieven zoals lokale antennes van huisartsenwachtposten de gaten te dichten. Ook het model ‘Pioen’ in Vorselaar is een interessant model volgens Vandenbroucke: daar blijft het eigenaarschap in publieke handen maar worden aantrekkelijke werkomstandigheden gecreëerd. De minister zegt ook dat hij een globaal huisartsenquotum voor 2028 wil van 1.802, met een advies voor de gemeenschappen om bijna 50% - 868 plaatsen – voor te behouden aan huisartsen. Klinkt mooi, maar zeer onrealistisch en het ligt bovendien buiten zijn bevoegdheden.

Tot slot is het de wens van Vandenbroucke dat de stem van jonge huisartsen en haio’s luid klinkt in dit debat. “De huidige samenstelling van de reflectiegroep (artsensyndicaten, ziekenfondsen, experts, administratie) zou ik dan ook verruimd willen zien.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Patrick VANSTEENKISTE

  09 januari 2023

  ik vrees als men het huisartsenberoep nog meer in regels wil gieten, dit een verarming van het spectrum zal betekenen. ( out of the box denken zal er niet meer inzitten )
  het afvinken van de "vereiste" hokjes valt te vergelijken met het gecodeerd ingeven in de onvermijdelijke databanken waaruit uiteraard "iets" kan gedistilleerd worden, maar de nuances verdwijnen ..en net die maken de interactie met de patiënt zo uniek. Een - zij het gecodeerd- inkijkbaar dossier voor (een deel van) het multidisciplinair team, zal uiteraard meer neutraal en minder informatiebevattend zijn.
  de derdebetalersregeling - die in wezen goed was voor zover correct toegepast voor hen die het echt nodig hebben - heeft mede geleid tot een overvloed aan consultaties , net op een moment dat de (jongere) artsen de legendarische altijd-beschikbaarheid (terecht) willen terugschroeven ten voordele van work/life balans. Het springtij dat daardoor veroorzaakt werd/wordt, leidt tot wachttijden bij de huisarts, een tot dusver ongezien fenomeen. Voeg daar de veranderde demografische gegevens bij ( vervrouwelijking, pensioneringsgofl en dan lijkt het nog minder evident om die huisartsen nog bijkomend met allerlei vergaderingen te belasten.
  De kloof tussen de theoretici en de mensen die echt op het veld staan lijkt alleen maar groter te worden..

 • Marc DE MEULEMEESTER

  20 juni 2022

  De taak van De Huisarts is verworden tot een data verzamelaar en jackpot van attesten en formulieren allerhande !
  Dit is geen Genees Kunst meer maar Informatica !
  De arbeidsvreugde + de burnouts zijn navenant !

 • Carlo MALFAIT

  20 juni 2022

  ik ben 45 jaar voltijds HA en ga binnen enkele weken met pensioen
  Na het lezen van de new deal ( zeker niet te verwarren met de echte New Deal van Roosevelt) duidelijk geen dag te vroeg
  Carlo Malfait