Toelage 2019 dringende geneeskundige hulpverlening Rode Kruis vandaag in Staatsblad

Het bedrag voor het Belgische Rode Kruis voor steun aan de diensten dringende geneeskundige hulpverlening en psychosociale hulp bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties verscheen vandaag in het Staatsblad via twee KB’s.

De organisatie krijgt 221.000 euro van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2019 voor specifieke opdrachten in verband met noodplannig en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en - situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen zit hierin vervat. Een apart KB kent een bedrag toe (131.000 euro) voor de psychologische hulpverlening na de oproep door het eenvormig oproepsysteem.

Versterking bij rampen

Bij de opdrachten van het Belgisch Rode Kruis horen onder meer steun bij het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied en ambulances extra inzetten ter versterking van dringende geneeskundige hulpverlening bij een grootschalige noodsituatie als de bevolking van één of meer regio's gevaar dreigt te lopen.

In eerste instantie wordt al een voorschot ten belope van 128.050 euro toegekend na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis voor dringende geneeskundige hulpverlening. Het saldo zal vereffend worden na validatie door de dienst Dringende Hulpverlening van de door het Belgische Rode Kruis voorgelegde bewijsstukken en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis. De bewijsstukken en de schuldvordering dienen ten laatste tegen 1 juli 2020 bezorgd te worden op invoice@health.fgov.be

Psychosociaal

Specifiek voor dringende psychosociale interventie te organiseren wordt een voorschot toegekend gelijk aan 20% van de gestorte toelage en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis om de kosten inzake permanentie en opleiding te dekken. Het saldo wordt eveneens vereffend nadat de zopas geschetste procedure voor dringende geneeskundige hulpverlening gevolgd is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.