Vergoeding stagemeesters: discriminatie UZ's en AZ's weggewerkt

Vandaag verscheen het KB van 11 juni dat de discriminatie wegwerkt tussen stagemeesters in universitaire en algemene ziekenhuizen. De eersten konden hiervoor putten uit het Budget Financiële Middeelen (BFM), de laatsten niet. Met retro-actieve kracht kunnen deze stagemeesters nu ook een vergoeding aanvragen voor 2016 en 2017.

Dit punt stond met stip bovenaan het wenslijstje van de Bvas. Voorzitter Marc Moens is dan ook uitermate tevreden dat het eindelijk werd verwezenlijkt.

Universitaire ziekenhuizen konden voor de vergoeding van de stagemeesters die ASO's opleidden, putten uit het BFM (onderdelen B7A en B7B). Die post voorzag middelen voor de ontwikkeling, de evaluatie en de toepassing van nieuwe medische technologie en/of de opleiding van de kandidaat-specialisten.

De Medicomut had al langer in het akkoord een budget vrijgemaakt, ook voor de stagemeesters die uit de boot vielen. Het Riziv zal dit budget verdelen op basis van de gegevens van de FOD Volksgezondheid.

Het betreft een tussentijdse maatregel in afwachting van de voorziene uniformisering van de financiering van stages voor ASO's. Die laatsten blijven dus nog even op hun honger.

Betalingsmodaliteiten 

De vergoeding kan worden toegekend als:

de stagemeester erkend is door de FOD Volksgezondheid in een titel van niveau 2 en/of niveau 3, met uitzondering van

 • de huisarts,
 • de arts in de gerechtelijke geneeskunde,
 • arbeidsarts,
 • de arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
 • de verzekeringsarts.

de stagedienst waaraan de stagemeester is verbonden werd erkend door de FOD Volksgezondheid.

3° de specialist in opleiding die werkt in deze stagedienst dient te beschikken over een door de bevoegde Minister goedgekeurd stageplan.

Praktisch

 • Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de stages begeleid werden, maakt de FOD Volksgezondheid aan het Riziv de gegevens over. Het betreft ten minste:
  • de erkenningsstatus van de stagemeester
  • en de erkenningsstatus van de stagedienst van de stagemeester;
 • De vergoeding is niet verschuldigd voor de periode waarin de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, na evaluatie van de performantie van de stagedienst en van de stagemeester heeft vastgesteld dat de kwaliteitscriteria niet werden nageleefd. De Hoge Raad brengt het Riziv hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de beslissing.

Betalingen die op basis van latere gegevens als onverschuldigd kunnen worden aangemerkt, kunnen worden teruggevorderd.

 • De vergoeding wordt vastgesteld per volledige kalendermaand effectieve stagebegeleiding, ongeacht het aantal kandidaten in professionele vormingVoor de referentiejaren 2016 en 2017 bedraagt de tegemoetkoming 1510,57 euro per kalendermaand.
 • De FOD Volksgezondheid deelt aan het Riziv per stagemeester het aantal maanden mee dat de stagemeester één of meer artsen-specialisten in opleiding begeleidde. Deze gegevens worden ten laatste meegedeeld op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de stages.
 • Daarop is het aan de stagemeester om uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt en volgens de modaliteiten op de Riziv-site zijn aanvraag in te dienen. Deze aanvraag bevat minimaal
  • de specificatie van het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt,
  • de verklaring op eer dat hij daadwerkelijk de stagebegeleiding heeft gedaan en
  • het rekeningnummer om op te betalen.
 • De vervaltermijn voor de aanvraag voor referentiejaren 2016 en 2017 ligt vast op 90 dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
 • Na het indienen van de aanvraag wordt beslist voor welk bedrag de stagemeester in aanmerking komt en het Riziv deelt deze beslissing aan de stagemeester mee.
 • De stagemeester kan dit nog betwisten bvolgens de modaliteiten op de Riziv-site, maar wel binnen de zestig dagen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing.

Dit besluit gaat in op 28 augustus 2017; met terugwerkende kracht dus.

Er blijft nog werk aan de winkel, want voor 2018 moet ook nog de toelage voor niet-universitaire stagemeesters bepaald worden per opgeleide assistent.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.