Kamer roept weer op tot kandidaten Federale euthanasiecommissie

Opnieuw worstelt de Federale Controle- en evaluatiecommissie euthanasie met te weinig leden. In dit geval gaat het om mandaten van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorie 'docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde' en Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid voor alle categorieën. De oproep verscheen vandaag in Het Staatsblad.

Het gaat dus om een nieuwe oproep tot 'kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.' 
Aangezien er naar aanleiding van de vorige oproep tot kandidaten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2023, onvoldoende kandidaturen werden ingediend voor de mandaten van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorie 'docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde' en Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid voor alle categorieën, besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens haar plenaire vergadering van 9 november 2023 een nieuwe oproep bekend te maken voor deze mandaten.

De effectieve leden van de Controlecommissie euthanasie werden reeds bij koninklijk besluit van 25 juni 2023 benoemd op basis van een lijst die door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd voorgedragen tijdens haar plenaire vergadering van 9 februari 2023.

De personen die zich ingevolge de vorige oproepen al kandidaat stelden voor een mandaat van plaatsvervangend lid, moeten hun kandidatuur niet opnieuw in te dienen.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit zestien leden:
- acht leden zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit;
- vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat;
- vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.
De Commissie wordt samengesteld met inachtneming van de taalpariteit, waarbij elke taalgroep minstens drie leden van elk geslacht telt.
De leden worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

Onverenigbaarheden
Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering.

Kandidaturen
De kandidaturen, met cv, dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
Bij de kandidaturen dienen de bewijsstukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat de kandidaten behoren tot één van de drie categorieën waaruit de commissie is samengesteld.
Voor de mandaten van Nederlandstalig plaatsvervangend lid komen alleen vrouwelijke kandidaten in aanmerking.
Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers: 02 549 84 21, secretariaat.generaal@dekamer.be.
De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.