Radiotherapeuten betwisten aanrijtijden en netwerkstructuur

Het BeSTRO/BARO-bestuur schreef minister Vandenbroucke een brief waarin ze hem vragen om in het belang van de patiënt zijn KB bij te sturen over de netwerken en radiotherapie. Noch de herkwalificatie bij locoregionale zorg, noch de vereiste maximum aanrijtijden van 30 minuten kunnen voor de vereniging door de beugel.

Hier volgt hun brief en hun argumentatie.

Geachte Heer Minister,

We lazen het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) inzake de financiering op netwerkniveau van zorgopdrachten en de opdeling van zorgopdrachten in loco- en supraregionale zorgopdrachten (16 december 2021) alsook over de garantie van een aanrijtijd van maximum 30 minuten voor 90% binnen het geografisch gebied dat door het locoregionaal ziekenhuisnetwerk bestreken wordt (21 april 2022) in voorbereiding van een Koninklijk Besluit (KB) tot kwalificatie van locoregionale en supraregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken en tot bepaling van het geografisch aanbod ervan.

Radiotherapie is ongetwijfeld één van de belangrijkste zorgopdrachten die ter discussie staan, aangezien minstens de helft van alle kankerpatiënten in de loop van hun ziekte worden bestraald. Het leek het bestuur van de Belgian Society for Radiotherapy and Oncology (BeSTRO) alsook de Belgian Association for Radiation Oncology (BARO) dus opportuun om een visie te formuleren over de organisatie van de radiotherapie in België. Dit bestuur is identiek voor zowel de wetenschappelijke (BeSTRO) als de beroeps-(BARO) vereniging.

Eerst en vooral lazen we dat radiotherapie niet langer zal worden ondergebracht bij de supraregionale zorgopdrachten maar in het KB als locoregionale zorg zal worden beschouwd. We betreuren dit ten zeerste. Als wetenschappelijke vereniging wensen we de vele voordelen van samenwerking, schaalvergroting, centralisatie en subspecialisatie te benadrukken wat betreft zowel kwaliteit als kostenefficiëntie. Hoewel het belang van voldoende ervaring en patiënten aantallen vooral bekend is wat betreft de complexe kankerchirurgie, zijn de wetenschappelijke bewijzen hieromtrent niet minder overtuigend voor radiotherapie. Daarom is het cruciaal dat radiotherapie centra maximaal aangemoedigd worden tot samenwerking, zeker rond complexe technieken zoals brachytherapie, of protontherapie en voor bepaalde indicaties zoals pediatrische oncologie of zeldzame kankers. We vragen u daarom met aandrang om de herkwalificatie van radiotherapie als locoregionale zorg te herzien.

Ten tweede zijn we uitermate bezorgd om artikel 3 van het ontwerp KB betreffende de aanrijtijden. Indien radiotherapie toch als locoregionale zorg zou worden aanzien, zou dit betekenen dat elk locoregionaal netwerk voor 90% van de burgers binnen het geografische gebied radiotherapie moet kunnen aanbieden met een maximale aanrijtijd van 30 minuten. Dergelijke bepaling is ongetwijfeld zinvol voor urgente zorg. In onze ogen gaat dit echter niet op voor bestraling. Bovendien zou dit aangegrepen kunnen worden tot het opstarten van dure en inefficiënte nieuwe bestralingsafdelingen of zgn. “satellieten”, hetgeen absoluut niet wenselijk is. Integendeel, het KCE rapport 289As toonde net overtuigend aan dat er nood is tot verdere rationalisatie van het huidige radiotherapie landschap. Er werd zelfs expliciet in gesteld dat enkel centra die minstens 1.000 patiënten per jaar behandelen economisch duurzaam zijn, nog afgezien van de impact op kwaliteit (zie boven).

Ten slotte zijn er nu reeds enkele samenwerkingen tussen ziekenhuisnetwerken rond gespecialiseerde technieken zoals brachytherapie en protontherapie. Het zou ten zeerste te betreuren zijn moest de klok op dat vlak teruggedraaid worden. We steunen volledig de nood aan bereikbare oncologische zorg, maar geloven dat dit best gebeurt door het uitbouwen van een pragmatisch en kosten-efficiënt transportsysteem.

We formuleerden deze opmerkingen met het belang van onze patiënten voor ogen en danken u hartelijk om deze beide verzoeken te willen overwegen.

Hoogachtend,

Namens het BeSTRO/BARO bestuur

Prof. dr. L. Veldeman (voorzitter)

Dr. Selma Ben Mustapha (verkozen voorzitter)

Prof. dr. Jean-François Daisne (secretaris)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.