Artsenquota: wijziging van de procedure en vaststelling van toekomstige quota

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de aanbodbeheersing van medische beroepen. Daarnaast wordt een nieuw voorontwerp van wet goedgekeurd dat enkele bepalingen uit voornoemd voorontwerp overneemt op advies van de Raad van State.

Dit dossier slaat op het akkoord met de Franse Gemeenschap waarbij die het toelatingsexamen (numerus clausus) voor de studie geneeskunde en tandheelkunde omvormt tot een vergelijkend toelatingsexamen (numerus fixus) vanaf het academiejaar 2023-2024. Dat moet zorgen voor een overeenstemming tussen het aantal toegelaten studenten aan de basisopleiding en de federale quota voor de toegang tot de bijzondere beroepstitels, luidt het.

Het decreet om de numerus fixus in te voeren is door de Franse Gemeenschap in eerste lezing goedgekeurd op 25 mei 2022. Naar aanleiding van dit akkoord past dit voorontwerp van wet de federale wetgeving inzake de contingentering aan.

Uitzonderlijk niet bij KB

De volgende quota voor artsen en tandartsen worden bepaald, respectievelijk voor het jaar 2028 en 2027. Om tijdig de quota voor het volgende jaar te kunnen vaststellen zullen deze uitzonderlijk niet bij koninklijk besluit, maar bij wet bepaald worden.

Op advies van de Raad van State werden artikelen over de methodologie die al werden goedgekeurd op de ministerraad van 17 juni opgenomen in een apart voorontwerp van wet, dat nu in eerste lezing is goedgekeurd.

Het voorontwerp in tweede lezing wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Het voorontwerp in eerste lezing wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

De vraag blijft of dit voorontwerp op termijn een oplossing zal bieden voor het eeuwige gekissebis over de artsenquota. In ruil haalde minister Vandenbroucke wel een politieke stok weg achter de deur.

> Akkoord artsenquota federale regering en Franse gemeenschap

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.