De Croo I in tien gezondheidspunten

De Croo I mikt op nieuwe staatsstructuur, oplossing artsenquota en inperking supplementengroei. De geestelijke gezondheidszorg en kwaliteitscontrole dragen veel aandacht weg. Vanaf 2022 geldt een groeinorm van 2,5% voor de gezondheidszorg.En er is uiteraard corona. Wat vertelt het federale regeerakkoord nog meer?

Het nieuwe federale regeerakkoord bevat een belangrijk stuk rond staatshervorming. Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024. De ziekenhuizen zullen (deels) op netwerkniveau worden gefinancierd, de supplementengroei wordt gestopt. Een greep uit het regeerakkoord met punten die gaan over de gezondheidszorg en waarbij men stevig in de sector wil investeren.

De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat "de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden".

1 - Homogene gezondheidszorg, asymmetrische bevoegdheden

De regering wil vooral deze legislatuur werken aan een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. "De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt", luidt het.

Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op "asymmetrische wijze" kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel.

2 – Geestelijke gezondheidszorg

Hiervoor wordt een ruim budget voorzien. We doen belangrijke investeringen in de gezondheidszorg, in het bijzonder in de geestelijke gezondheidszorg, heet het. Er komt ook een zorgtraject jongdementie. De Kamer jkeurde nog net een bijkomende enveloppe voor geestelijke gezondheidszorg goed, een budget dat De Croo I recurrent wil maken (200 miljoen).

3 - Artsenquota

Er wordt ook een oplossing in het vooruitzicht gesteld rond de artsenquota. Dat dossier zorgt al decennia voor communautaire discussies. Nu zouden de federale quota en de subquota voor specialisaties die de deelstaten vastleggen "op mekaar worden afgestemd". Er zou ook een responsabiliseringsmechanisme komen voor wie de federale quota niet respecteert. Of het De Croo I lukt om dit huzarenstukje te verwezenlijken daar waar ettelijke regeringen zich hier al de tanden op stuk beten, is zeer de vraag.

4 – Tweede verdedigingslinie virusuitbraak

De tweede verdedigingslinie moet een nieuwe uitbraak opvangen en bepalen hoe we ingrijpen. Afhankelijk van cliquets wordt het besmettingsgevaar of dreigingsniveau bepaald en wordt overgegaan tot gerichte en concrete acties. De eerstelijnszorg, de woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen zullen hiervoor op mobiele (ziekenhuis)teams kunnen rekenen.

De organisatie van expertise en zorg voor infectieziekten in en tussen ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken, inclusief transmurale zorg, alsook de capaciteit voor diagnose, testing en behandeling moet verder worden versterkt.

5 - Kwaliteitscontrole zorgverleners en ziekenhuizen

Ook over de zogenaamde Prem's en Prom's (patient related experiences, patient related outcomes) bevat het nieuwe federale regeerakkoord enkele passages. "Onze burgers hebben het recht op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen wordt geleverd en zelf in te schatten voor welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam gekozen wordt."

"De regering zal initiatief nemen om de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg, zowel intramuros als extramuros, op substantiële wijze te verhogen via public disclosure. De patiëntenervaringen en –tevredenheid zullen worden gemeten, bevraagd en gerapporteerd", luidt het.

6 - GDA

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) was een verwezenlijking van Michel I. Nu komt er naar analogie daarmee een 'gezondheidszorgdata-autoriteit' (GDA) uit. "Dit unieke aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens centraliseert databanken op een GDPR-conforme manier, vb. via querying (bevraging, red.) en ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg."

Allemaal nog zeer algemeen gesteld en het is dus de vraag hoe dit concreet wordt uitgewerkt.

7 – Dringend? Dan naar geschiktste ziekenhuis

De wet- en regelgeving inzake de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) wordt zodanig hervormd dat  een patiënt in functie van de bedreigde gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte ziekenhuis wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

8 - Coronacommissaris voor 12 maanden

De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd commissaris/intendant aan. Het mandaat is verlengbaar per perioden van zes maanden. De commissaris wordt eveneens bijgestaan door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité.

9 – Ziekenhuisfinanciering via netwerk, supplementengroei afbouwen

De Croo I wil dat de financiering kan gebeuren op netwerkniveau. Ook de financiering van de honoraria binnen de ziekenhuizen moet onder de loep worden genomen “en de groei van de ereloonsupplementen wordt gereguleerd, gestabiliseerd en vervolgens afgebouwd, waarbij een verschuiving van de activiteiten naar een extramurale setting maximaal vermeden wordt.”

“De herijking van de nomenclatuur moet worden verdergezet. Ook zetten we verdere stappen voor meer gebundelde forfaitaire financiering en ‘pay for quality’. Er wordt tevens aandacht besteed aan het bijsturen van de financiering van de daghospitalisatie en het stimuleren van alternatieven voor klassieke hospitalisatie met behulp van onder andere innovatieve technieken.”

Het financieringsmechanisme houdt rekening met de specificiteit van UZ’s en hun complementariteit wat hun zorgaanbod betreft binnen de ziekenhuisnetwerken.

“We centraliseren de expertise rond complexe zorg en zeldzame aandoeningen. Basiszorg en de oriëntatie naar en herstel na complexe zorg garanderen we dicht en nabij de patiënt en zijn omgeving. In overleg met de deelstaten wordt de zorgcontinuïteit tussen de verschillende structuren aangemoedigd om tegemoet te komen aan de problematiek van de chronisch zieken.”

In overleg met de deelstaten zal de omzetting van ziekenhuisbedden in intermediaire structuren en de versterking van de ambulante zorg worden gefaciliteerd.

10 - Digitalisering

Het e-gezondheidsplan 2019-2021 wordt verder uitgevoerd. Denk aan het Elektronisch Patiëntendossier, Globaal Medisch Dossier, Patient viewer als informatiehub voor de patiënt, enzovoorts.

> Lees ook: Dokter De Sutter moet groene stempel drukken

> Dossiervreter Vandenbroucke zwaargewicht op Sociale Zaken-Volksgezondheid

> 3,3 miljard voor nieuw beleid

> Belangrijkste punten e-gezondheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.