Insolventieregelgeving heeft impact op artsen en Orde

Door de nieuwe insolventieregelgeving (1) (2) zal de vrije beroepsbeoefenaar vanaf 1 mei 2018 kunnen toetreden tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie en het faillissement. Deze wet brengt zowel voor de artsen als voor de Orde der artsen enkele nieuwigheden met zich mee.

Zo heeft de nationale raad onder meer de opdracht gekregen om tegen 1 mei 2018 een lijst op te stellen met artsen (3) die bereid zouden zijn om in de diverse insolventieprocedures de rol van co-insolventiefunctionaris op zich te nemen (4).

Van zodra een arts toetreedt tot de procedure van de gerechtelijke reorganisatie of het faillissement, zal de rechtbank naast de gangbare insolventiefunctionaris (de gerechtsmandataris, voorlopig bewindvoerder of de curator), tevens een lid van de beroepsgroep aanstellen. Die zal waken over de naleving van de deontologische principes (vb. de naleving van het beroepsgeheim), en - indien mogelijk - de lopende zaken afhandelen.
De co-insolventiefunctionaris zal bovendien adviseren over de vraag of de voortzetting van een ondernemingsactiviteit aangewezen is.

Voorwaarden

De arts-kandidaat voor de functie van co-insolventiefunctionaris dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Bekwaamheid en ervaring - Dus geen artsen in opleiding. Gepensioneerde artsen kunnen wel op de lijst staan.
 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Het is dus niet aangewezen dat artsen die in tuchtzaken zetelen in het ressort van de provinciale raad waar één van de voormelde insolventieprocedures plaatsheeft, tevens als co-insolventiefunctionaris zouden optreden.
 • Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid - De co-insolventiefunctionaris moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor deze specifieke functie. 
 • Opleiding - De kandidaat dient een opleiding te volgen, waarin de basisbeginselen van het insolventierecht worden uiteengezet.

Vergoeding

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de vergoeding voor de co-insolventiefunctionaris. Er is een voorstel de co-insolventiefunctionaris te vergoeden op billijke wijze, rekening houdende met de complexiteit van het dossier en de geleverde prestaties.

Lijst

De provinciale raden worden door de voorzitter van de nationale raad, Benoît Dejemeppe, verzocht om intern na te gaan welke artsen eventueel geïnteresseerd  zijn om deze taak op zich te willen nemen en hiervan een lijst te bezorgen.

Daarin moet staan:

 • of de betrokken arts wenst op te treden hetzij in procedures voor gerechtelijke reorganisatie, hetzij in faillissementsprocedures, hetzij in beide,
 • in welk ressort de arts wenst op te treden en
 • in welke taal hij/zij wenst te werken.

 

 • (1) Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht d.d. 11 augustus 2017, B.S. 11 september 2017, hierna de "wet" genoemd.
  (2) De presentatie alsook de informatie in deze brief zijn gebaseerd op informatie waarvan de nationale raad op heden kennis heeft. Mogelijk zal de wet later hier en daar worden gewijzigd.
  (3) De arts dient niet noodzakelijk een arts te zijn die een mandaat uitoefent binnen één van de organen van de Orde der artsen.
  (4) Artikel XX. 20§1, lid 4 van de wet. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.