Nieuw voorschrift NKO's vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober wordt de NKO-nomenclatuur aangepast door de introductie van pseudocodes. Ook het medisch voorschrift voor de aflevering van een toerusting ter correctie van het gehoor ondergaat dan een aanpassing, net zoals het getuigschrift van aflevering.

Het koninklijk besluit van 30 mei 2021, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2021, wijzigt artikel 31 van de geneeskundige verstrekkingen.

Dit KB treedt in werking op 1 oktober 2021 en brengt de volgende wijzigingen aan:

  • Het aantal nomenclatuurcodes wordt sterk gereduceerd: de vier categorieën die momenteel bestaan onder “I. lijst van verstrekkingen die voor vergoeding in aanmerking komen” worden terug gebracht tot één “basiscategorie” met de verstrekkingen en hun corresponderende nomenclatuurnummers.
  • Pseudocodes worden toegevoegd aan de nomenclatuur. Telkens wanneer er een code uit deze basiscategorie verstrekt wordt, moet u die aanvullen met één van die pseudocodes. De precieze pseudocode die dient geattesteerd te worden is afhankelijk van gehoorverlies van minstens 40 dB of één van de 4 uitzonderingscategorieën en spraakaudiometrie wel of niet mogelijk.
  • Is meer dan één pseudocode van toepassing, dan wordt slechts één pseudocode geattesteerd waarbij de keuze van de attesteren pseudocode verduidelijkt wordt in de nomenclatuur. Voor de duidelijkheid is de volgorde waarin de uitzonderingen voorkomen in de nomenclatuur gewijzigd zodat de meest voorkomende uitzondering bovenaan (uitzondering a) staat.
  • Het segment met bijkomende verzekeringstegemoetkomingen wordt een apart onderdeel (“1.2”) in de nomenclatuur aangezien bij deze verstrekkingen geen pseudocode geattesteerd wordt.
  • De forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor testen zonder toerusting wordt vervolgens ook een apart onderdeel (“1.3”).

 

De gecoördineerde tekst van artikel 31 van de nomenclatuur is beschikbaar op de website van het Riziv

Aanpassing medisch voorschrift

Het medisch voorschrift voor de aflevering van een toerusting ter correctie van het gehoor wordt aangepast op 1 oktober 2021. Dan wordt het huidige medisch voorschrift vervangen.

Dit document is beschikbaar op de website van het Riziv

Het moet worden gebruikt voor elk voorschrift dat vanaf 1 oktober 2021 wordt opgesteld. De volgende overgangsbepaling is van toepassing: De medische voorschriften die, gedeeltelijk of volledig, zijn opgesteld vóór 1 oktober 2021 (de datum van handtekening geldt als bewijs) blijven geldig tot het einde van de aanvraagprocedure.

Als u vragen heeft over dit nieuwe medisch voorschrift, dan kunt u die sturen naar Laurent.mercier@riziv.fgov.be 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.