Spoedartsen: "Vertrouwelijkheid en heimelijkheid gaan niet samen"

De spoedartsen dringen aan op een wetgevend initiatief om heimelijke opnames van patiënten onmogelijk te maken.

Patiënten die heimelijk geluidsopnames mogen maken van contacten met een arts, om deze later als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken in gerechtelijke procedures tegen de arts... Dat bleek mogelijk volgens de analyse van advocaat Evelien Delbeke (gastprofessor leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek aan de Universiteit Antwerpen), uitvoerig uit de doeken gedaan in De Specialist. Zij kwam tot dit besluit door een juridische analogie te maken met de advocaat-cliëntrelatie waarin, volgens een uitspraak van het Hof van Cassatie uit 2015, dergelijke praktijken gewettigd zijn.

"Alle geledingen binnen de medische wereld reageren verbolgen op de mededeling van advocaat Evelien Delbeke", aldus de spoedartsen. 

Hiaat dichten

"Als deze stelling klopt, spreekt het voor zich dat er een hiaat is in de wetgeving die dringend moet worden gedicht om het vertrouwen tussen artsen en patiënten, dat een van de hoekstenen is van kwaliteitsvolle gezondheidszorg, te waarborgen. Artsen die hun patiënten wantrouwen of patiënten die hun artsen wantrouwen: het is niet wenselijk in het complexe proces van custom-made diagnosestelling, therapiebegeleiding, opvolging en communicatie.

Artsen die hun patiënten wantrouwen of patiënten die hun artsen wantrouwen: het is niet wenselijk

"In spoedsettings kunnen patiënten hun zorgverlener zelf niet kiezen, waardoor er vaak geen historische persoonlijke vertrouwensband bestaat. Bovendien is het sowieso een kunst om in korte tijd vanuit het niets het vertrouwen te winnen van onbekende mensen die zich in een crisissituatie bevinden. "

Bedreiging

"Het nieuwe gegeven van de toegelaten heimelijkheid en de technologische middelen die permanent voor iedereen ter beschikking staan, vormen vooral voor spoedartsen een reële bedreiging. Zij zullen hun engagement moeten aanpassen en minder individuele duiding verstrekken aan patiënten en familie over de acute problemen waarmee zij zich aanbieden, om zo achteraf misinterpretatie door derden te vermijden." 

"Het is overigens niet denkbeeldig dat misnoegde patiënten dergelijke geluidsopnames via sociale media zullen verspreiden, omdat ze menen hun gelijk te moeten behalen via de ongenuanceerde steun van sympathisanten, door de betrokken zorgverleners – die zelf vanwege hun deontologie niet in het openbaar mogen reageren – in hun hemd te zetten. Om die redenen vragen de Belgische spoedartsen dat de collectieve verbolgenheid over de (aangemoedigde) heimelijkheid dringend door de beleidsmakers wordt aangegrepen om een wetgeving te ontwikkelen die geluids- of beeldopnames tijdens een patiëntencontact zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelende arts verbiedt."

Dr. Jan Stroobants, Voorzitter BeCEP  (beroepsvereniging spoedartsen)

Prof. Dr. Said Hachimi-Idrissi Voorzitter BeSEDIM (wetenschappelijke vereniging spoedartsen)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.