Toekenning covid-voorschotten gepreciseerd, ook voor Haio's en ASO's

Een uitgebreid KB, vandaag 30 september verschenen in het Staatsblad, actualiseert de toekenning van covid-tegemoetkomingen voor de ziekenhuizen en de artsen. Eén passage gaat ook in op de bedragen waarop ASO’s en Haio’s recht hebben. Ze worden berekend op basis van een lijst die het ziekenhuis aanlevert. Enkele grote lijnen.

De lijst bevat voor alle daar werkende ASO’s en Haio’s tijdens de covid-periode de naam, het Riziv-nummer, en het tewerkstellingspercentage per maand. Dat met een maximum van éen VTE per persoon per maand, en specifiek voor de ASO de indicatie wie deze ASO ten laste heeft.

Eerst en vooral geldt nu ook een uitbreiding van de regeling voor de Haio’s,die eerder uit de boot vielen.

De vergoeding wordt opgesplitst in drie onderdelen.

Ten eerste een basisvergoeding gegarandeerd voor de ASO’s en Haio's.  Als er nog een restsaldo blijft, dient dat te worden aangewend om aan de andere contractuele verplichtingen te voldoen ten aanzien van ASO en Haio, in zoverre ze ten laste zijn van een zelfstandig arts. Het betreft hier de zogenaamde `variabele vergoedingen'. De `garantie' beoogt immers geenszins de vergoeding van de ASO te beperken tot de basisvergoeding (de totale bruto vergoeding per maand van 5.000 euro opgenomen in de berekeningsformule dekt immers zowel de bruto kost van de basisvergoeding als van de variabele kosten).

Ten tweede een bruto premie van 250 euro per maand.

Een derde onderdeel bestaat uit een enveloppe op ziekenhuisniveau waarmee, zo nodig, een aandeel van de variabele vergoedingen van de ASO en de extra-facturaties van de Haio gefinancierd kunnen worden.

Het ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om hem of haar een uitbetaling te garanderen, ongeacht of de ASO of Haio nog werkt in het ziekenhuis of inmiddels zijn/haar opleiding heeft afgerond of beëindigd. Deze bedragen worden provisioneel toegekend aan het ziekenhuis en kunnen worden herzien bij de definitieve afrekening op basis van het effectief uitbetaalde bedrag aan de ASO en Haio.

Inkomensverlies telt niet

Verder dienen de covid-voorschotten verdeeld te worden onder alle zorgverleners die door honoraria worden gefinancierd en die daadwerkelijk zijn betrokken in de zorg tijdens de voorschotperiode. Dat bij voorrang in de Covid-19-zorg, of in het raam van het epidemiebeheer in het ziekenhuis. De met de verdeling belaste instantie beschikt wel over enige flexibiliteit over de aanwending van de resterende bedragen voor de aanvulling van andere tegemoetkomingen, maar dan volgens objectieve variabelen. Inkomensverlies is geen variabele die in aanmerking komt. Alles moet ook transparant verlopen.

Het ziekenhuis moet elke storting die voortvloeit uit deze toegekende bedragen documenteren volgens de vastgelegde verdeling door de Medische Raad voor de medische zorgverleners of door de ad-hoc instantie voor de andere zorgverleners. Zo kan een rapportering aan de federale overheid aantonen dat die tegemoetkomingen passend  zijn gebruikt. Met name voor de ASO’s en Haio’s documenteert het ziekenhuis voor elke ASO en haio voor elke tegemoetkoming en betrokken periode, welke bedragen zijn uitbetaald aan hen en de datum van uitbetaling van deze bedragen.

Drie uitbetalingsvoorwaarden

De definitieve toekenning van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkomingen hangt af van de naleving van de volgende drie voorwaarden die uiterlijk bij de definitieve afrekening zullen worden geverifieerd:
1° Er wordt geen akkoord tot verhoging van de ereloonsupplementen afgesloten met als oogmerk de kosten gelieerd aan de epidemie ten gevolge van het coronavirus Covid-19 door te schuiven;
2° De afdrachtenregeling die in het ziekenhuis wordt toegepast, leidt niet tot hogere afdrachten dan die die werden toegepast in 2019 met als oogmerk de kosten gelieerd aan de epidemie ten gevolge van het coronavirus Covid-19 door te schuiven;
3° De ziekenhuizen, de medische raden en het eventueel ad hoc orgaan moeten de FOD Volksgezondheid en het Riziv informatie verstrekken over de wijze waarop zij de toegewezen bedragen hebben gebruikt, en dit volgens een systeem van rapportering dat door de genoemde administraties zal worden uitgewerkt.

Een tweede, minder uitgebreid KB bepaalt onder meer dat de forfaitaire tegemoetkoming voor de algemene ziekenhuizen wordt vastgesteld op 2.524,07 euro per Covid-19 bed voor de voorbereiding van het ziekenhuis.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Robert RUTSAERT

    30 september 2021

    Zoals Reinier Hueting bij zijn afscheid zei: syndicaal werk loont. Al ruim een jaar zetten we ons in om te zorgen dat de vergoedingen waarop de ASO en de HAIO recht hebben ook effectief bij hun terecht komen.
    Indien ze toch nog problemen zouden ondervinden -wat nu toch eerder onwaarschijnlijk wordt- dan mogen ze ons altijd contacteren.
    Robert Rutsaert