Plaatsvervangende leden gezocht voor euthanasiecommissie

In Het Staatsblad van vandaag staat een oproep tot kandidaten voor de mandaten van 'plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie  euthanasie'. De effectieve leden werden eerder al benoemd. Bij de plaatsvervangende leden zitten evenwel nog gaten in de Franstalige mandatarissen ('docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde' en - gelet op het gebrek aan vrouwelijke kandidaten - voor de mandaten van Nederlandstalig plaatsvervangers voor alle categorieën.

De effectieve leden van de Controlecommissie euthanasie werden bij koninklijk besluit van 25 juni 2023 benoemd op basis van een lijst die door de Kamer werd voorgedragen tijdens haar plenaire vergadering van 9 februari 2023. Bij de plaatsvervangers is er evenwel nog sprake van een tekort.

Wie zich bij vorige oproepen reeds kandidaat stelde, moet zijn kandidatuur niet opnieuw indienen.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit zestien leden:
- acht leden zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit;
- vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat;
- vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.
De Commissie wordt samengesteld met inachtneming van de taalpariteit, waarbij elke taalgroep minstens drie leden van elk geslacht telt. De leden worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring.
Onverenigbaarheden, benoeming
Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering.
De leden van de commissie worden, op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Kamer, voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd.
Kandidaturen
De kandidaturen, met cv, dienen uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
Voor de mandaten van Nederlandstalig plaatsvervangend lid komen alleen vrouwelijke kandidaten in aanmerking.
Bij de kandidaturen dienen de bewijsstukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat de kandidaten behoren tot één van de drie categorieën waaruit de commissie is samengesteld.
Meer inlichtingen: Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
02 549 84 21, secretariaat.generaal@dekamer.be.
De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.