Tuchtprocedure: verdachte arts kan zich niet verzetten tegen overmaken patiëntdata (Orde)

De Orde adviseerde onlangs over de verwerking van gezondheidsgegevens in de context van een tuchtprocedure door de provinciale raden. Wat is de rol van de tuchtoverheid, van de verdachte arts en eventueel van een derde arts?

De provinciale raden zijn bevoegd om te waken over het naleven van de medische deontologie en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de artsen die op de lijst van de Orde van die provincie zijn ingeschreven.

Tuchtprocedure en tuchtoverheid

Een tuchtonderzoek dat wil nagaan of een arts de regels van medische deontologie heeft nageleefd bij de verzorging van een patiënt, houdt in dat de onderzoekscommissie de gezondheidsgegevens van de betrokken patiënt inkijkt voor zover ze -overeenkomstig de privacyregelgeving- noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de tuchtvordering. Ze moeten ook evenredig zijn met het nagestreefde doel, in samenhang gelezen met de overwegende bepaling.

Het is de tuchtoverheid zelf, als bewaker van het beroepsgeheim, die beoordeelt welke gezondheidsgegevens noodzakelijk en relevant zijn voor de behandeling van het geschil.

De inzage in de gezondheidsgegevens van de patiënt is gerechtvaardigd door de wettelijke opdracht waarmee de Orde  is belast en het doel van het tuchtrecht: de waarheidsvinding en de beteugeling van een tuchtrechtelijke inbreuk, ter bescherming van de volksgezondheid.

Verdachte arts en derde arts

De verdachte arts of een derde arts bij wie het patiëntendossier wordt opgevraagd, kan zich niet het recht voorbehouden zich hiertegen te verzetten.

De opvraging van het patiëntendossier bij de verdachte arts of een derde arts moet worden gemotiveerd, door de vermelding van de wettelijke opdracht van de Orde der artsen en een beknopte omschrijving van de klacht. Via de motivering kan de arts bij wie het patiëntendossier wordt opgevraagd, de Orde verantwoorden dat hij de gezondheidsgegevens van de patiënt deelt volgens de beginselen van proportionaliteit en noodzakelijkheid.

De verwerking van gezondheidsgegevens door de provinciale raden gebeurt met respect voor het beroepsgeheim.

Wanneer de gezondheidsgegevens van de patiënt werden verkregen bij een derde, dient men de patiënt (al dan niet klager) ervan op de hoogte te brengen dat de noodzakelijke en relevante gegevens uit zijn patiëntendossier worden verwerkt door de Orde volgens de modaliteiten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

> Geheim tuchtbeslissing soms ondergeschikt als arts zichzelf verdedigt

> Afgezette ziekenhuisarts eist in kort geding re-integratie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.