Schaarste van materialen: besteld medisch toestel wordt maar niet geleverd

U bestelt een nieuw medisch toestel, spreekt een levertijd en prijs af met de leverancier, maar de levering blijft maar op zich wachten. Heel wat leveranciers kampen met problemen in het verkrijgen van chips, componenten, machineonderdelen enz., en dit omwille van een aantal omstandigheden, waaronder ook de coronacrisis. Wat kan u doen? En wat in geval van prijsverhogingen: moet u die betalen?

Is er een contract voorhanden?

In de huidige omstandigheden zijn er heel wat leveranciers die niet binnen de afgesproken levertijd kunnen leveren. De vraag rijst dan of u dat als arts/klant zomaar moet aanvaarden. Om een antwoord te geven op deze vraag, moet er in de eerste plaats nagegaan worden of er een schriftelijk contract met de leverancier werd afgesloten.

Wenst u een nieuw apparaat, toestel, component of om het even welk ander goed aan te kopen, dan zal u met de verkoper/leverancier een koopovereenkomst tot stand brengen. Vaak wordt gewoon een bestelbon opgemaakt. U wenst echter aan de best mogelijke voorwaarden te kopen: dit betekent met een zo goed mogelijke levertijd en aan de beste prijs.

In een koopcontract of op de bestelbon worden alle bepalingen opgenomen die door de koper en de verkoper werden overeengekomen. Is er geen bestelbon of contract voorhanden, dan kan er ook niet aangetoond worden wat de partijen precies overeengekomen zijn en wat er precies werd besteld.

De levertijd!

Wat betreft de levertijd moet er nagegaan worden of de contracterende partijen hieromtrent iets overeengekomen zijn. In veel gevallen bevinden er zich op de achterzijde van de bestelbon de algemene verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden handelen over de rechten en plichten van koper en verkoper (bv. wanneer er zal geleverd worden). Indien er een concrete levertermijn werd afgesproken, dan zal de leverancier zich daaraan moeten houden. Dit betekent dat de datum tegen dewelke er moet geleverd worden, gerespecteerd moet worden. Gebeurt dit niet, dan heeft de koper de mogelijkheid om de koop te laten ontbinden of om zijn betaling uit te stellen tot na de levering.

Vaak is het echter zo dat er tussen ondernemers (als arts bent u ook een ‘ondernemer’) op het contract een levertijd ‘bij benadering’ wordt bepaald, waarbij de leverancier dan ook nog een clausule toevoegt dat er bij een eventuele vertraging geen schadevergoeding kan gevraagd worden!

Werd er nu helemaal niets afgesproken in verband met de levertermijn, dan moet er geleverd worden binnen een redelijke termijn. Wat dit begrip ‘redelijk’ betekent, wordt niet bepaald en zal bij problemen door de rechter beoordeeld worden. Om te oordelen over dit begrip zal ook gekeken worden naar de aard van de goederen die besteld werden.

Wanneer is er sprake van een laattijdige levering?

Zoals reeds aangehaald is het belangrijk dat er een bestelbon of contract werd opgesteld en ondertekend. Door het ondertekenen van dit document kan men bewijzen dat de goederen effectief besteld en aangekocht werden en welke afspraken er gemaakt werden met betrekking tot de levertijd. Ook hier zal het aan de rechter toebehoren om zich uit te spreken over het al dan niet laattijdige karakter van de levering.

Opgepast!
De leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien hij zich niet aan de afgesproken levertijd kan houden. Wanneer er sprake is van overmacht is eveneens een kwestie waarover de rechter zich zal uitspreken ten tijde van een geschil hieromtrent.

Overmacht is een totaal onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van de partijen ontstaat en waardoor het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk wordt (definitief of tijdelijk). Rechters hebben in de praktijk al beslist dat er geen sprake is van overmacht bij een contract dat ‘moeilijker’ is geworden om uit te voeren!

Het is de leverancier die zal moeten aantonen dat hij zich in een geval van overmacht bevindt. Wordt het argument van overmacht aangenomen, dan houdt dit in dat de leverancier tijdelijk (of zelfs definitief) zijn verplichtingen niet meer moet nakomen.

Een schadevergoeding in geval van niet-levering?

De leverancier van de bestelde goederen zal proberen om het contract zo positief mogelijk voor hem op te stellen, terwijl u als koper/klant wil dat het voor uzelf zo positief mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden, maar vooral dat u als klant de algemene verkoopsvoorwaarden naleest om na te gaan of er bepalingen over een laattijdige levering zijn opgenomen. Indien niet, maak hierover dan schriftelijke afspraken. Voor de koper is het interessant om een clausule te bekomen waarin hij het contract kan laten ontbinden en recht heeft op een schadevergoeding bij niet-levering. Natuurlijk moet de leverancier hiermee akkoord zijn.

Blijkt nu dat er niets in de algemene voorwaarden staat betreffende een laattijdige levering en er niets met de leverancier werd afgesproken, of indien de levertijd al ruimschoots overschreden is, dan is het belangrijk om de leverancier zo snel mogelijk een aangetekende ingebrekestelling te sturen bij niet-levering.

Wat nu in geval van een verkeerde levering?

Komen de geleverde goederen niet overeen met wat besteld werd, dan geldt slechts één regel: de geleverde goederen niet in ontvangst nemen en dus niet aanvaarden. Aanvaardt men de levering dan betekent dit dat men met alles akkoord gaat. Men moet echter wel kunnen aantonen dat de bestelde goederen en het geleverde niet overeenkomen. Vandaar dus het belang van de bestelbon of contract!

Indien het om een belangrijk gebrek of verschil gaat, doet men er goed aan het geleverde goed niet te aanvaarden, geen leveringsbon te ondertekenen en onmiddellijk een aangetekende brief met alle bezwaren te richten naar de leverancier/verkoper. Er kan in deze aangetekende brief gevraagd worden naar een conforme levering binnen een redelijke termijn.

En wat nu met de prijsstijgingen?

De leverancier zal natuurlijk maar al te graag prijsstijgingen doorrekenen aan zijn klant, terwijl deze laatste daar niet akkoord mee is. Ook hier moet er nagegaan worden welke afspraken de contracterende partijen maakten. Vaak zal de leverancier een ‘prijsaanpassingsclausule’ opgenomen hebben in zijn algemene voorwaarden waardoor hij normaal gezien een aanpassing van de prijs zal kunnen doorvoeren. Maar… deze clausule is alleen geldig indien er bepaald wordt op welke manier de prijs zal aangepast worden!

Anderzijds is het ook mogelijk om een clausule op te nemen waarbij er een verplichting tot onderhandeling wordt opgelegd. Door deze clausule kunnen beide partijen dan onderling aanpassingen bespreken omwille van onverwachte en onvoorzienbare gebeurtenissen waardoor één van hen de afspraken niet kan nakomen (bv. de coronacrisis).

Ons advies!

Maak steeds een schriftelijk contract of bestelbon op en neem daarin ook duidelijke clausules omtrent levertijd, betalingen, prijsstijgingen enz., op. Heeft de leverancier een standaardcontract, lees dit dan gedetailleerd na en vul het aan met bepalingen die voor u belangrijk zijn. Teken alleen het contract indien u akkoord bent met de inhoud ervan!

 • Juridisch adviesbureau

  www.solangetastenoye.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  02 augustus 2022

  Aan elk nadeel is ook 1 voordeel :
  als ge nu 1 bestelling tekent is Uw toestel al verouderd
  nu ben je bij levering ten allen tijde verzekerd van het laatste nieuwe snufje !