Wet uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG): welke beroepsvereniging toegelaten?

Het KB dat verscheen over de WUG vandaag, geldt voor de verenigingen van officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen, industriële apothekers of artsen al dan niet behorend tot een welbepaald medisch specialisme.

Het dateert van 26 oktober, dus dezelfde dag als het KB over de Hoge Raad artsen-specialisten en huisartsen, maar hier spitsen de representativiteitscriteria zich toe op de WUG.

De volgende voorwaarden gelden om representatief te zijn en te blijven:

1° de juridische vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2° statutair het verdedigen van de beroepsbelangen van alle officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen of industriële apothekers tot doel hebben;
3° de organisatie of bevordering van activiteiten aantonen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van de artsenijbereidkunde;
4° zich statutair richten tot alle officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen of industriële apothekers, ten minste op heel het grondgebied waarop een van de gemeenschappen bedoeld in artikel 2 van de Grondwet haar bevoegdheden uitoefent;
5° statutair van de aangesloten leden een jaarbijdrage innen teneinde de kosten van de ledenvertegenwoordiging te dekken.

Bijkomend, om als representatief te worden aangewezen, en aangewezen te blijven, telt de beroepsvereniging, om artsen te kunnen voordragen:
1° hetzij minimum 150 leden- natuurlijke personen die de volledige jaarbijdrage betaald hebben;
2° hetzij minimum 10 leden- rechtspersonen die de volledige jaarbijdrage betaald hebben en die op hun beurt samen 150 leden-natuurlijke personen of leden-rechtspersonen tellen.

Naast juridische vormvereisten moet de organisatie statutair de beroepsbelangen verdedigen van huisartsen, artsen-specialisten uit meerdere medische specialismen, kandidaat-huisartsen en kandidaat-artsen-specialisten, of een van deze vier categorieën afzonderlijk.

Ze moet ook aantonen dat ze activiteiten organiseert of bevordert die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van de geneeskunde.

Ze moet zich richten tot huisartsen, artsen-specialisten uit meerdere medische specialismen, kandidaat-huisartsen en kandidaat-artsen-specialisten, of tot een van deze vier categorieën afzonderlijk, ten minste op heel het grondgebied waarop een van de gemeenschappen haar bevoegdheden uitoefent; (onze cursivering).

Ook hier, net zoals bij het KB over de Hoge Raad erkenning artsen-specialisten en huisartsen, wordt de aanwijzing als representatieve beroepsvereniging verleend door de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort; zij geldt voor een periode van zes jaar en kan vernieuwd worden.

De bevoegde minister  - Frank Vandenbroucke - roept op tot kandidaatstelling aan de beroepsverenigingen die wensen aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging. De aanwijzing kan door de minister ingetrokken worden als blijkt dat de beroepsvereniging niet meer beantwoordt aan de voorwaarden.

> Minister beslist over representativiteit syndicaten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.