10 voorstellen cd&v: efficiëntiewinsten, minder administratie, artsen mee in ziekenhuisbestuur…

De cd&v heeft gezondheid en welzijn al jarenlang in handen op Vlaams niveau. In deze legislatuur eerst met Wouter Beke en dan met Hilde Crevits. Dat betekent niet dat de overheid alles dirigeert: “Integendeel, we zetten in op een omgeving die u de vrijheid geeft om gezonde keuzes te maken.” En nog: “De kern van onze hervormingen is dat elke burger een actieve rol speelt in zijn/haar zorgproces, in plaats van een passieve ontvanger te zijn.” In onze verkiezingsreeks krijgen de christendemocraten het woord.

Waar plaatst de partij de arts in haar visie op gezondheid? “In onze visie is zorg veel meer dan alleen een dienst die door professionals wordt verleend. Het is een integraal onderdeel van een betrokken samenleving waar we naar elkaar omkijken.”

De christendemocraten vullen het begrip gezondheid ook breed in, want “beïnvloed door zoveel meer – door de lucht die we inademen, de plek waar we ons thuis voelen, het werk dat we doen, de kracht van onze relaties, ons voedsel en drinken, en de manier waarop we ons verplaatsen.”

“Zorgzame buurten en het vermaatschappelijken van zorg zijn cruciaal om de banden binnen onze gemeenschap te versterken en een dam op te werpen tegen de eenzaamheid en isolatie die zowel de zorgverlener als de zorgontvanger kan treffen. Bij cd&v geloven we in een maatschappij waar zorgen voor elkaar een natuurlijk deel van ons dagelijks leven is.”

Wel is er werk aan de winkel: “Ons huidig zorgsysteem voelt de druk en moet evolueren om toekomstbestendig te zijn. De razendsnelle vooruitgang in technologie en innovatie opent de deur naar geavanceerdere behandelingen – al hangt daar vaak een fors prijskaartje aan. Het is onze missie om toegankelijke, geavanceerde zorg te blijven garanderen.”

Daarnaast stellen de demografische verschuivingen ons ook voor nieuwe uitdagingen. Zeker in het licht van een groeiend tekort aan zorgpersoneel, wat een innovatieve arbeidsorganisatie vergt.

De tien voorstellen:

1 - (Inter)federaal sterk blijven investeren in de zorg, niet enkel syndicaal uitgewerkt 

De investeringen in de gezondheidszorg moeten sterker gestuurd worden vanuit de gezondheids(zorg)doelstellingen die samen met alle actoren en overheden werden uitgewerkt, en minder vanuit klassieke syndicale onderhandelingen. “Cruciaal daarbij is het belang van de patiënt. Daarbij mogen we het welbevinden en de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van het medisch en verzorgend personeel niet uit het oog verliezen.”

2 - Budget 2% boven inflatie

Het gezondheidszorgbudget van de federale overheid groeit jaarlijks met 2% boven de inflatie, gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2024. Extra financiële middelen worden op zijn minst deels bestemd voor overkoepelende doelstellingen. Tegelijkertijd kan het beschikbare budget nog verder worden vergroot door besparingen en efficiëntiewinsten die door de verschillende sectoren zelf worden gerealiseerd. Deze sectoren krijgen de garantie dat deze extra middelen binnen de gezondheidszorg blijven.

3 - Ziekenhuizen/ziekenhuisartsen: minder administratie, meer autonomie

“We voeren hervormingen door in de financiering en structuur van ziekenhuizen en verminderen de administratieve lasten. Zo kunnen ziekenhuizen zich richten op het leveren van de best mogelijke en meest effectieve zorg aan hun patiënten. Bovendien krijgt medisch en verpleegkundig personeel meer autonomie bij het gebruik van middelen, zodat die efficiënt kunnen worden ingezet.”

4 - Artsen behouden inspraak in ziekenhuisbestuur

“We passen de nomenclatuur aan zodat minder technische handelingen meer erkenning krijgen en de vergoeding van artsen meer afhangt van de daadwerkelijke waarde die de handeling toevoegt voor de patiënt. Hierdoor zullen de verschillen tussen specialismen verminderen. Deze aanpassing zorgt er ook voor dat ziekenhuizen niet langer indirect worden gefinancierd via de honoraria van artsen. Tegelijkertijd behouden artsen inspraak in het investerings-, medisch en bestuurlijk beleid van ziekenhuizen.”

5 - Taalwetgeving respecteren

De taalwetgeving moet zonder uitzondering toegepast worden waar ze van toepassing is: in openbare zorginstellingen en de erkende spoedgevallendiensten en MUG’s van de private en universitaire ziekenhuizen.

6 - Psychisch lijden meer gemeenschapsgericht aanpakken 

Psychisch lijden wordt nog te veel gezien als een individueel probleem. Dat vertaalt zich in een te éénzijdige individuele aanpak volgens de klassieke geneeskunde. Er is nood aan een meer gemeenschapsgerichte, geestelijke gezondheidszorg met meer aandacht voor de leefwereld en omgeving van de persoon met een hulpvraag. “We moeten daarbij bruggen leggen tussen de eerstelijnspsychologische zorg en het welzijnswerk.”

7 - GGZ jongeren heroriënteren

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren is dringend aan heroriëntatie toe, met meer preventie en vroegtijdige zorg dichtbij de leefwereld van de jongere, maar ook met een snellere en meer gerichte doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.

8 - Efficiëntere organisatie tegen stijgende personeelstekorten

“We werken aan oplossingen om de stijgende personeelstekorten in de zorg aan te pakken. We onderzoeken hoe een meer efficiënte organisatie van de zorg beter kan beantwoorden aan de groeiende vraag naar bijkomend personeel, die ontstaan is door de toenemende zorgvragen.” Nieuwe sociale akkoorden moeten extra inspanningen doen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden, stressreductie, opleiding en het opnieuw definiëren van taken. Dat moet een hogere effectieve personeelscapaciteit opleveren.

9 - Geneesmiddelenschaarste: strategische autonomie

“Zowel op nationaal als Europees niveau blijven we zoeken we naar oplossingen voor de schaarste van geneesmiddelen. Ons doel is een strategische autonomie, zodat we niet langer afhankelijk zijn van andere regio’s voor de productie van deze geneesmiddelen of de noodzakelijke grondstoffen. We onderzoeken ook hoe we strategisch stocks kunnen aanhouden. Tegelijk zetten we ons in om innovatie sneller, en tegen een betaalbare prijs, tot bij de Belgische patiënt te krijgen.”

10 - Tegen zorg met twee snelheden

Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen, altijd. “We verzetten ons tegen een zorg met twee snelheden. Daarbij zullen we nog sterker inzetten op mechanismen zoals een verplichte derdebetalersregeling in de eerste lijn, een versterking van de interfederale maximumfactuur en een geleidelijke afbouw van de ereloonsupplementen.”

> 10 voorstellen Vooruit: New Deal verder uitbouwen, geen villageneeskunde, supplementen uitfaseren

> 10 voorstellen Groen: minder adminstratie, meer toegankelijkheid, einde wachtlijsten

> 10 voorstellen PVDA/PTB: einde quota, één minister Volksgezondheid, 100 gezondheidsdistricten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.