Obesitas bij kinderen en jongeren: naar een zorgmodel

Het Zeepreventorium De Haan werkte het voorbije jaar aan een conceptnota over de behandeling van kinderen en jongeren met obesitas. Er bestaan vandaag wel tools en behandelplannen maar ze worden niet systematisch juist gerealiseerd. Vandaar dat een reorganisatie zich opdringt op basis van drie zorglijnen, bovenop de bestaande systematische vroegdetectie.

Een efficiënte behandeling van obesitas focust op metabole, mentale, mechanische en milieu/omgevingsaspecten om zo onder andere somatische en mentale aandoeningen te bestrijden.

Volgens de opstellers van de conceptnota is er momenteel geen wetenschappelijke consensus dat medicamenteuze of chirurgische interventies als alleenstaande behandeling tot het gewenste duurzame resultaat leiden. Ze onderscheiden enkele essentiële fases:

1 – Vroegdetectie (als deelaspect van primaire preventie)

Daarbij bouwt men voort op de bestaande systematische obesitasscreening via BMI-metingen. Voor baby’s gebeurt de screening door Kind & Gezin. Duidelijke informatie aan de hulpverleners is essentieel.

2 - Diagnose en behandeling

Hier klinkt een pleidooi voor een goed georganiseerd zorgaanbod in drie zorglijnen, met een combinatie van een goede geografische spreiding. De conceptnota bevat daarover een gedetailleerd schema.

Wat de drie zorglijnen betreft, gaat het om:

·      een eerste zorglijn die monodisciplinaire artsen (huisartsen en pediaters) omvat;

·      een tweede zorglijn met 25 à 30 pediatrisch multidisciplinair obesitas centra (PMOC), gespreid over het land;

·      een derde zorglijn met twee pediatrisch expertisecentra voor obesitas (PEO).

De ontwerpers van de nota verwijzen ook naar het KCE “’dat terecht vindt dat metabole en bariatrische chirurgie (MBS) bij kinderen en jongeren een zeer grote uitzondering moet blijven en best enkel wordt uitgevoerd bij hoge medische nood, door een multidisciplinair team in een gespecialiseerd centrum. Als ondanks minstens zes maanden residentiële behandeling via levensstijl- en gedragsinterventies en eventueel medicatie de kans op relapse zeer hoog wordt ingeschat, kan bariatrische chirurgie overwogen worden op basis van multidisciplinaire bespreking.

Dit wordt meestal enkel aanbevolen aan personen met morbide of ernstige obesitas in combinatie met andere aandoeningen. In elk geval zal ook na deze ingreep een verdere behandeling en opvolging nodig blijven.”

3 - Zorgcontinuüm

Met de behandeling is het plaatje niet compleet, een Intensief nazorgtraject is doorgaans broodnodig. Dat wordt in principe op de eerste en tweede lijn aangeboden, niet op de derde lijn. Het kan worden gevolgd door een minder intensieve langdurige follow-up op langere termijn.

De intensieve nazorgperiode houdt een zesmaandelijkse opvolging in tot de jongere 21 jaar wordt. Na deze leeftijd is een minstens levenslange jaarlijkse opvolging aangeraden om terugval te voorkomen. De nota verwijst naar onder meer mobile health apps en een efficiënt Elektronisch Patiëntendossier (EPD) als hulpmiddelen en breekt een lans voor gezondheidsdoelstellingen zodat de behandeling echt doelgericht is.

Meer over de conceptnota vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.