Politieke oplossing numerus fixus via 4 vragen en antwoorden (Karel De Crem)

Karel De Crem wil naar een politieke oplossing voor de numerus fixus, de (sub)quota en de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Hij verduidelijkt zijn standpunt via vier vragen en antwoorden.

Een politieke oplossing kan maar vorm krijgen en gedragen worden indien men rekening houdt met alle feiten en argumenten, meent hij. 

1 - Wat vragen we?

A. Een decreetswijziging of politieke beslissing waarbij alle geslaagden van 2019 mogen starten en de Vlaamse student zijn gelijke faire kansen krijgt;

B. Van het toegekende en nog te bepalen quotum van 2020 max. 286 plaatsen voorzien voor deze ongunstig gerangschikten

2 - Wat is ons doel?

De Vlaamse student zijn gelijke faire kansen geven net zoals de Waalse student, om als geslaagde voor het toegangsexamen in juli 2019, zonder nieuw toegangsexamen te starten met de geneeskundestudies in september 2020 en dit door van het toegekende federale quotum voor Vlaanderen voor 2020, voldoende plaatsen te voorzien voor deze groep ongunstig gerangschikten. 

Dit alles met respecteren van het federaal voor Vlaanderen vastliggend quotum: m.a.w. we vragen geen extra Riziv-nummers federaal te creëren dan toebedeeld, in tegenstelling met Wallonië.

3 - Hoe kan de Vlaamse en federale overheid dit doen?

Een politieke beslissing in het Vlaams Parlement waarbij het vastgelegde federale quotum voor 2020 éénmalig wordt verhoogd met het aantal geslaagde ongunstig gerangschikten:

-> dit is de oplossing die Wallonië al jaren eenzijdig en zonder de minste contestatie, en met hulp van de federale overheid uitvoert;

-> we vragen aan de federale overheid dat men het jarenlange unilateraal bijcreëren van Riziv-nummers enkel voor de Waalse studenten, éénmalig compenseert door een beperkte extra toekenning van de Riziv-nummers voor deze groep;

-> voor de federale overheid wordt dit een nuloperatie, want de éénmalig te creëren Riziv-nummers langs Vlaamse zijde dienen gecompenseerd te worden door max. 286 starters minder toe te laten volgend jaar in Wallonië: vermits men de 2 laatste jaren alleen al 1038 (635 in 2018 en 403 in 2019) Riziv-nummers zomaar surplus gekregen heeft, is deze eenmalige vraag te verantwoorden.

We vragen een concretisatie van het Vlaams regeerakkoord waar onze vraag duidelijk werd opgenomen: “We blijven als Vlaanderen eisen dat er een correcte verdeling van de Riziv-nummers is tussen de gemeenschappen en er een aflossing komt van het in het verleden door de Franse gemeenschap opgebouwde overtal.”

4 - Waarom is onze vraag rechtvaardig? 

A. Al 22 jaar sinds 1997 is er een ingangsexamen en wordt dit beleid ENKEL door Vlaanderen gevolgd . Vlaanderen heeft het quotum > 20 jaar nooit overschreden : in concreto is er een tegoed van minstens een 1.000-tal Riziv-nummers voor de Vlaamse student;

B. Al 22 jaar wordt er structureel en stelselmatig een ruim te grote groep studenten toegelaten in Wallonië met totale negatie van het toegekende quotum.

Wallonië heeft een overtal van 1.500 tot 3.000 Rizv-nummers, daar waar ze volgens de federale regels dit jaar 2019 recht hadden op 0 nummers ipv de 505: zonder schaamte doen ze daar dit jaar opnieuw eens 453 bovenop (953).  Ondanks de politieke afspraak uit 2017 waarin Wallonië over 15 jaar tijd het overschot diende weg te werken! Het toen voor Wallonië bepaalde quotum van 505 was louter om de Waalse geneeskundefaculteiten leefbaar te houden vermits hun quotum in principe 0 is! In plaats van wegwerken en dus MINDER te laten starten, werd het quotum zowel in 2018 als in 2019 met het dubbele overschreden: jaar na jaar vergroot de gap in plaats van te verkleinen!

Waalse politici verdedigen unaniem en zonder blozen deze Waalse keuzes, meer nog minister Morreale, Waals gezondheidsminister verklaart in De Specialist van 7/11/2019: “Vlaanderen weigert om de federale quota te volgen met het voorwendsel dat de Franstaligen die niet respecteren”.  Er is geen enkel besef en aanwijzing dat ze hun politiek in 2020 zullen veranderen.

Als er geen signaal komt, dan heeft Wallonië geen enkele reden om hun jarenlange koers die gedoogd werd door het federale beleid, te wijzigen. Dit is een blanco cheque voor Wallonië.

C. 22 jaar lang moeten enkel Vlaamse jongeren hun droom om arts te worden laten varen door een streng ingangsexamen en hakbijlquotum.

Ook in 2019 is er duidelijke schending van het gelijkheidsprincipe ten aanzien van de Vlaamse student vermits die èn ingangsexamen gedaan heeft èn geslaagd was, maar toch niet kan starten daar waar dubbel zoveel kandidaten dan toegelaten mogen starten  in Wallonië.

In hetzelfde land waarbij de Riziv-nummers federaal worden toegekend, dienen dezelfde principes gehanteerd te worden voor Vlaanderen en Wallonië.

Concreet: 453 te veel starters in Wallonië die een Riziv-nummer zullen krijgen! Tegenover 286 Vlaamse jongeren die geslaagd zijn, niet mogen starten en geen Riziv-nummer zullen krijgen. Dit betekent: toekennen Riziv-nummers buiten contingent aan enkel Waalse artsen en niet aan Vlaamse artsen!

De federale overheid had verzekerd dat er geen Riziv-nummers meer zouden worden toegekend zonder efficiënte filter, maar op 12/4/19 heeft de ministerraad beslist om extra Riziv-nummers te geven aan de Franstaligen in 2019 en 2020 zonder bindende voorwaarden te koppelen. Dit creëert een precedent en bevoordeelt de Waalse student.  Nochtans gaat het om Belgische wetgeving die geldt voor beide gemeenschappen!

D. Men heeft in Vlaanderen geen rekening gehouden met de impact op de mens achter de cijfers: soms is dat hallucinant wat de impact is van geslaagd …. maar ongunstig gerangschikt.

Tot slot nog deze extra argumenten:

A. De noden kunnen in Vlaanderen niet worden ingevuld.

B. De structurele ongelijkheid van het ingangsexamen. 

C. Het draagvlak is er o.a. Domus Medica en de patiënt bekennen duidelijk kleur.

Karel De Crem en de studenten die hem steunen, delen ook nog deze bekommernissen:

1/geen rechtsonzekerheid creëren:  elke starter moet een Riziv-nummer krijgen op het einde van de studie

2/behoud van de federale quota

3/niet in Waalse toestanden verzeild geraken: we vragen hier een éénmalige beperkte maatregel (cfr. 286 tov 453 overstarters in Wallonië alleen al in 2019) voor start studie in 2020

4/subquota bepalen om een betere verhouding huisarts/specialist te bekomen

> Lees ook: Het ondraaglijke gedoogbeleid van de Vlaamse regering

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.